Beredskapsplan for Fridheim barnehage AS


Beredskapsplan for Fridheim barnehage
(Det er dessverre ikke plass til hele beredskapsplanen på siden)
2018
 
 
1.organisasjonskart 
 
2.Prosedyre for sikkerhet og beredskap 
 
3.Prosedyre for å sette ned en beredskapsgruppe 
 
4.Prosedyre for nødstilfeller og behov for å kontakte ambulanse 
 
5.Prosedyre ved behov for kontakt av politiet 
 
6.Prosedyre for evakuering og samling av barn på avdelingene 
 
7.Prosedyrer/handlingsplan ved dødsfall i barnehagens åpningstid 
 
8.Prosedyre for personalet handling i krise eller nødstilfelle 
 
9.Prosedyrer for tur 
 
10.Prosedyrer for barn som blir borte/ rømmer på tur eller i barnehagen 
 
11.Prosedyre for varsling 
 
12.Prosedyrer/ handlingsplan for ansatte ved alvorlige ulykker/sykdom eller dødsfall
     blant barn, foreldre/nær familie og ansatte utenom barnehagens åpningstid 
 
13.Prosedyrer på varsling av foresatte ved ulykker i barnehagens åpningstider 
 
14.Prosedyrer på å tilkalle intern og ekstern krisehjelp 
 
15.Prosedyrer på rutiner for videre kontakt med skaddes foresatte 
 
16.Prosedyre for støtte, omsorgsarbeid og etterarbeid 
 
17.Prosedyre for informasjonshåndtering/ mediehåndtering 
 
18.Prosedyrer på hygiene 
 
19.Prosedyrer for sikkerhet ved turavvikling i Fridheim barnehage 
 
20.Prosedyrer for medisinering av barn 
 
21.Opplysning og informasjonsplikt om smittsomme sykdommer i barnehagen 
 
22.Prosedyre for branninstruks i Fridheim barnehage 
 
23.Prosedyre for branninstruks på avdeling s. 26
 
24.Evaluering og avviksrapport for brann, skader m.m. 
 
25.Punkter for risikovurdering ved brann 
 
26.Brannforebyggende prosedyrer på avdeling                                                                 
     Brannforebyggende prosedyrer for nytt barnehageår 
 
27.Rutiner ved graviditet hos ansatte 
 
28.Prosedyre for forebygging av vold og seksuelle overgrep 
 
29.Prosedyre for forebygging av vold og seksuelle overgrep i barnehagen                                                               Prosedyre ved mistanke om vold eller overgrep
     Beredskapsplan mot vold og overgrep
 
30.Prosedyre for å sikre at ansatte ikke utsettes for belastning grunnet vold og trusler fra andre ansatte eller         utenforstående personer                                                                                                                                                             
     Prosedyre for HMS arbeid:
     Tiltak for god helse og godt arbeidsmiljø. For å forebygge sykdom, yrkesskader og belastninger. Miljø: for         å skape et stabilt personale, og Sikkerhet ved gode prosedyrer og sikkerhetsarbeid.
 
31.Oppbevaring av medisiner/førstehjelpsutstyr                                                                                                     
32.Prosedyrer for stellebenk  
 
 
Beredskapsplan:
Beredskapsplanen skal være med på å sikre at barnehagen har gått gjennom ulike scenarier og er forberedt dersom en alvorlig hendelse skulle skje. Planen skal være et verktøy i sikkerhetsarbeidet, slik at virksomheten er i stand til å håndtere ulykker og alvorlige hendelser på en god og effektiv måte.
 
Det er viktig at barnehagen går gjennom behovet for beredskap og lager sin egen beredskapsplan, da det må tas hensyn til lokale forhold og egne forutsetninger ved utvikling av et godt planverk.
 
Barnehagen skal selv gjøre risikoanalyse (for fysiske og psykososiale forhold) der ansatte, barn og studenter kan eksponeres for fare. Dette gjøres ved jevnlig å gå gjennom risikosituasjonene, planlegge og gjennomføre tiltak for å hindre at uønskede alvorlige hendelser skjer. Dette kan også gjøres i samarbeid med lokalt politi.
 
Hensikten med planen:
Beredskapsplanen er et verktøy tilstøtte i håndtering av like hendelser der det er aktuelt å ta i bruk krisehåndteringstiltak. Slike hendelser kan eksempelvis være:
 
•alvorlige ulykker (barnehagen tenker igjennom hvilke risikosituasjoner som finnes på arbeidsplassen).
•ødeleggelse av arbeidsted, for eksempel ved brann.
•skyte episoder.
•Gisselsituasjoner.
•bombetrussel/bombeangrep.
•individuelle forhold: voldsepisoder, mishandling, spesielle nettverksforhold.
 
 
For at planen skal være et nyttig verktøy anbefales det å lage delplaner for hver enkelt type hendelse.
 
                                                                                                                                            
02.12.13
Fridheim barnehage
 
Prosedyre for å sette ned en beredskapsgruppe
Innledning:
Prosedyren gjelder for lederteamet i Fridheim barnehage  som må sette opp en beredskapsplan i tilfelle det oppstår et nødstilfelle eller i en krisesituasjon i/ eller utenfor barnehagen. Lederteamet skal hvert påbegynte barnehageår sette opp eventuelle nye endringer, og evaluere beredskapsgruppen. Daglig leder eller styrer er leder for beredskapsgruppen og har ansvaret for å sette opp en ny beredskapsplan innen oktober inneværende år.
 
Retningslinjer for å sette ned en beredskapsgruppe:
•virksomhetsleder (Daglig leder, styrer eller styrerassistent)
•vara 
•driftsleder
•verneombud
 
lokale forhold og krisens størrelse avgjør om beredskapsgruppen skal forsterkes med flere fagkyndige.
 
Oppgaver for beredskapsgruppens medlemmer ved krisesituasjoner
•kontakte politiet.
•ha det overordnede ansvaret for krisearbeidet.
•innkalle og lede beredskapsgruppens arbeid.
•skaffe oversikt over hvem som er berørt.
•ansvar for kommunikasjon. Være talsperson utad.
•Pressebrifing- eventuelt ute på åstedet.
•Ansvar for informasjon til alle berørte (barn, ansatte, pårørende og studenter).
•Kontakt med bydelen, barnehagen og eier.
•Avgjøre i samarbeid med politiet, behov for pårørendetelefon og pårørendesenter og drifte dette.
•Opprette kontakt med PP-tjenesten.
 
Ansvarlige på huset
•Ansvarlig på huset informerer assisterende leder i beredskapsgruppen når beredskapsleder er fraværende.
•Informerer beredskapsleder eller vara så snart som mulig.
•Vurdere i samråd med virksomhetseier og politi, om etablering av støttetjeneste for pårørende og sørge for at informasjonen blir kunngjort.
•Ved behov: Etablere, bemanne og drifte et på forhånd definert pårørendesenter.
 
Driftsleder 
•Ivareta de bygningsmessige utfordringene.
•Sørge for skadebegrensninger ved skade på bygninger, materiell m.m.
•Sørge for videre sikkerhet på tjenestestedet de første aktuelle timene hvis krisen er av bygningsmessige eller materiellmessig art.
•Følge opp skadestedet og organisere eventuelt etterarbeid av teknisk karakter.
 
Loggbokansvarlig- første mann på stedet
Den enkelte kriseleder har ansvaret for at det blir ført loggbok.
•Det skal dokumenteres når, hva og hvem som har gjort/ gjennomført de forskjellige oppgavene.
•Ansvaret for loggføring kan delegeres bort til andre på åstedet når det er mulig.
                                                                                                                                              
Fridheim barnehage
 
Prosedyre for nødstilfeller og behov for å kontakte ambulanse.
Innledning:
Prosedyren gjelder personal og andre voksne, som i Fridheims regi må gi barn førstehjelp og tilkalle ambulanse. Den voksne som er tilstede ved hendelsen har ansvaret for at prosedyrene skal overholdes. Styrer eller stedfortredende styrer blir varslet så snart situasjonen tilsier at det er mulig.
 
Ved nødstilfelle og akutt behov for førstehjelp skal disse prosedyrene holdes.
 
Fremgangsmåte:
Umiddelbar handling:
•Ta ledelsen: Den som var med barnet under hendelsen/ eller oppdaget hendelsen først tar ledelsen for situasjonen, og starter førstehjelp om det er nødvendig.
•Sikre skadestedet:
Sikre skadestedet fra barnet og barna i nærheten. 
•Få oversikt over situasjonen:
Få oversikt over situasjonen og gi beskjed til noen i nærheten om å ringe ambulanse 1-1-3.
•Oppgi navn, sted og hva som har skjedd. Gi informasjon om at Fridheim ligger over gaten til Uranienborghjemmet. Få bekreftet (gjentatt) de opplysningene du har gitt.
•Hvis det lar seg gjøre bytter man på å gi barnet førstehjelp, så den som kom først til ulykkesstedet kan gi førstehåndsinformasjon til 1-1-3.
•Annet personal skjermer de andre barna så raskt som mulig.
•Om mulig send personal ut på veien for å ta imot ambulansen.
•Når situasjonen tilsier det informeres foreldrene. Om mulig skal han/hun som opplevde situasjonen fortelle hendelsesforløpet, og hva som videre blir gjort. Oppgi navn på lege eller sykehus. Bevar roen. 
•Når situasjonen tilsier det informer styrer eller stedfortredende styrer.
•Når ambulansen kommer blir den ansatte med barnet til sykehuset om det er mulighet til det.
•Avklar med foreldrene hvilket behov/ønsker de har for videre hjelp fra barnehagen
Vær obs. På at foreldrene kan møte deg med sinne.
 
I forhold til de andre barna:
•Hold barna borte fra ulykkesstedet.
•Ta særlig hånd om søsken av den forulykkede eller nære venner.
•Saml barna på avdelingen og la dem snakke om hva som har skjedd. Husk riktige og konkrete gjentagelser av hendelsen. Svar kun på det de spør om.
•Ring foreldrene til de barna som har vært vitne til ulykken. Kontakt de andre foreldrene etter vurdering av ulykkens karakter.
 
Evaluering:
•Skriftlig evaluering og eventuell skademelding. Hendelsesforløpet skrives detaljert ned med en subjektiv avslutning om hva man har erfart.
•Evaluering blir arkivert i internkontrollpermen.
 
GJØR SÅ GODT DU KAN. DA ER DU DEN STØRSTE HELTEN
 
04.12.13
Fridheim barnehage
 
Prosedyre ved behov for kontakt av politiet.
Innledning:
 
Prosedyren gjelder personal og andre voksne, som i Fridheims regi må handle i et nødstilfelle eller i en krisesituasjon i/ eller utenfor barnehagen. Den voksne som er tilstede ved hendelsen har ansvaret for at prosedyrene skal overholdes. Styrer eller stedfortredende styrer blir varslet så snart situasjonen tilsier at det er mulig.
 
Ring 1-1-2 (evt. lokalt politi 02800):
 
Ved ulykke med personskade skal politiet varsles umiddelbart.
Ved behov skal barnehagens interne varslingsliste gis til politiet.
 
Ansvar:
 
Styrer/styrerassistent eller første person til stedet skal varsle personalet.
Følg politiets råd for å sikre ansatte og barn inntil politiet er på stedet.
 
Hva vil politiet vite?
 
•Hvem ringer?
•Hva har skjedd?
•Hvor har det skjedd?
•Har vedkommende kontroll på gjerningsmannen/-mennene/ vet du hvor de er?
•Beskrivelse av gjerningspersonen.
•Hva slags våpen er sett?
•Hvor mange skadet/døde?
•Kan noen møte politiet og påvise hvor eventuell gjerningsperson befinner seg?
•Hvem er varslet?
•Er det iverksatt tiltak fra virksomhetens side?
 
Loggbokansvarlig- første mann på stedet
 
Den enkelte kriseleder har ansvaret for at det blir ført loggbok
•Det skal dokumenteres når, hva og hvem som har gjort/ gjennomført de forskjellige oppgavene.
•Ansvaret for loggføring kan delegeres bort til andre på åstedet når det er mulig.
 
Evaluering
 
•Etter hendelsen skal alle som var tilstede ved hendelsen og beredskapsteamet evaluere hendelsen. Etter evalueringen endres eventuelle mangler på prosedyren eller hendelsesforløpet.
 
                                                                                                                                  25.11.13
Fridheim barnehage
 
Prosedyre for evakuering og samling av barn på avdelingene.
 
Innledning:
Prosedyren gjelder personal og andre voksne, som i Fridheims regi må evakuere barn. De voksne som er tilstede ved hendelsen har ansvaret for at prosedyrene skal overholdes.  Styrer eller stedfortredende styrer blir varslet så snart situasjonen tilsier at det er mulig.
 
         Fremgangsmåte:
•Samling på avdeling om disse ikke må evakueres, eventuelt følge rutiner om evakuering. Enkelte hendelser kan kreve et utpekt samlingsområde for skadde/evakuerte.
•Ansvarlig for avdelingen tar seg av gruppen.
•Personell må være kjent med hva de kan gjøre for å legge til rette for minst mulig skade. Få barn og voksne til å legge seg ned, holde seg vekk fra vinduer og dører, søke mot sikre plasser, ikke tiltrekke seg oppmerksomhet.
•Det er viktig at personalet har en rolig og profesjonell opptreden i situasjonen for at barna skal lytte og gjøre det som blir sagt. Det er viktig at de legger vekt på å roe ned de som er berørte.
•Personalet vente til de har fått tydelig signal om at faren er over.
•Følg politiets anvisning.
 
Hensikt 
•Oppnå best mulig beskyttelse for barna.
•Unngå at noen løper rundt på området eller forlater området alene. Få kontroll over hvor barna befinner seg.
•Sikre at det ikke skjer flere ulykker.
•Skjerme for synsinntrykk.
•Roe ned og gi rett informasjon.
•Gi rom for reaksjoner og hjelp til å bearbeide disse.
 
Momentliste for samlingen
 
Roe ned og trøste
•Gjør det legitimt å vise følelser.
•Oppfordre til å trøste hverandre.
•Vis selv nærhet; forsiktig berøring og trøst til de som trenger det mest.
 
Informer om hva som har skjedd
•Når situasjonen begynner å roe seg, gi informasjon som barna etterspør så nøkternt og saklig som mulig.
•Ikke gi flere detaljer eller vonde opplysninger enn nødvendig.
•Vi må forsikre barna om at de skal få vite mer så snart nye opplysninger er tilgjengelig.
•Oppfordre personalet og barna at de ikke skal spre informasjon, for å skjerme den rammede og familien, til situasjonen er mer avklart.
 
Fortell hva som skal skje
•Om mulig vil barnehagedagen fortsette, og det blir anledning til å prate.
•Informer foreldre om hendelsen, og be dem komme til barnehagen for eventuelt delta på prosessen. Foreldre velger selv om de vil bli i barnehagen eller ta med barnet hjem.
•Når det blir mulig vil det bli orientert om situasjonen og videre oppfølging.
•Virksomheten vil ta kontakt med familien til den/ skadde (hvis familien/e ønsker dette)og eventuelt avklare besøk eller annen oppmerksomhet.
 
                                                                           Fridheim barnehage                                        
 
Prosedyrer/handlingsplan ved dødsfall i barnehagens åpningstid
 
Hensikt
 
•Sikre verdighet rundt barnehagens håndtering av et dødsfall.
•Sikre trygghet for barnehagens ansatt.
 
Ansvar
 
•Styrer er ansvarlig for at alle ansatte er kjent med rutinen.
•Enhver ansatt er ansvarlig for å følge rutinen.
 
Handling
 
•Viktig å huske på å bruke god tid.
•Dersom barnehagen har forsikringsavtalen «Psykologisk førstehjelp», kan forsikringsselskapet kontaktes. 
•Ta hensyn til ønsker fra pårørende til avdøde.
•La en fast kontaktperson informere pårørende om hva barnehagen har gjort, og planlegger å gjøre.
•Ha en størst mulig personaltetthet de nærmeste dagene etter dødsfallet.
•Avhold ekstra personalmøter, gjerne med ekstra bistand.
•Vurder behov for å samle hele eller deler av personalgruppen.
•Gi informasjon til foreldregruppen på et tidlig tidspunkt. Helst samme dag.
•Informere om planlagte tiltak.
•La foreldrene komme med synspunkter på hvor mye deres barn skal involveres.
•Gi foreldrene presis informasjon om hva som er meddelt barna i barnehagen, slik at informasjon fra barnehagen og hjemmet er sammenfallende.
•Skriftlig informasjon sikrer felles forståelse av hva som er formidlet.
 
Minnestund
 
•En minnestund bør avholdes en av de nærmeste dagene etter dødsfallet.
•Tilrettelegges etter alder og antall barn.
•Felles minnestund for barn, ansatte, hjem og eier?
•Tips til minnestund: -tenn lys- bilde av den avdøde – la barna komme med sine tanker -svar på spørsmål – bruk sanger.
 
Begravelsen
 
•I tiden frem mot begravelsen kan det lages en liten minneplass, med bilde av avdøde, blomst, lys tegning osv.
•Lyset tennes hver dag til begravelsen er overstått.
•Styrer og ansatte som var nært knyttet til avdøde bør være tilstede i begravelsen.
•Ansatte som selv ønsker å delta i begravelsen, bør få anledning til det.
•Venner av avdøde (dersom dette er et barn) bør rådes til å gå i begravelsen i følge med en av foreldrene sine.
 
Tips i tiden fremover
 
•Besøk gravstedet dersom det er mulig.
•La alle berørte sette ord på følelser.
•Observer reaksjoner underveis og over tid. Noter ned.
•For øvrig bør dagene forløpe så normalt som mulig.
•Ingen skal tvinges til sorg, men alle skal ha mulighet til å snakke om sine tanker og følelser.
 
26.11.13
Fridheim barnehage
 
Prosedyre for personalet handling i krise eller nødstilfelle.
 
Innledning:
Prosedyren gjelder personal og andre voksne, som i Fridheims regi må handle i et nødstilfelle eller en krisesituasjon i/ utenfor barnehagen. Den voksne som er tilstede ved hendelsen har ansvaret for at prosedyrene skal overholdes. Styrer eller stedfortredende styrer blir varslet så snart situasjonen tilsier at det er mulig.
 
         Fremgangsmåte
•Det er viktig at personalet har en rolig og profesjonell opptreden i situasjonen for at barna skal lytte og gjøre det som blir sagt. Det er viktig at de legger vekt på å roe ned de som er berørte.
•Personalet må vente til de har fått tydelig signal om at faren er over.
•Følg ambulansen eller politiets anvisning.
•Det er viktig å informere berørte foreldrene om hendelsen så tidlig som mulig.
.
Personal
•Oppnå best mulig beskyttelse for barna.
•Unngå at noen løper rundt eller forlater området alene. Få kontroll over hvor de enkelte befinner seg.
•Sikre at det ikke skjer flere ulykker.
•Skjerme for synsinntrykk.
•Roe ned og gi rett informasjon.
•Gi rom for reaksjoner og hjelp til å bearbeide disse.
 
Roe ned og trøste
•Gjør det legitimt å vise følelser.
•Oppfordre til å trøste hverandre.
•Vis selv nærhet; forsiktig berøring og trøst til de som trenger det mest.
 
Informer om hva som har skjedd
•Når situasjonen begynner å roe seg, gi informasjon som barna etterspør så nøkternt og saklig som mulig.
•Ikke gi flere detaljer eller vonde opplysninger enn nødvendig.
•Vi må forsikre barna om at de skal få vite mer så snart nye opplysninger er tilgjengelig.
Oppfordre personalet og barna at de ikke skal spre informasjon, for å skjerme den rammede og familien, til situasjonen er mer avklart.
 
 Informer de andre foreldrene om hva som har skjedd
•Gi informasjon til de andre foreldrene så snart situasjonen er under kontroll. 
•Send første informasjon med SMS, mail. Gi en tydelig og konkret beskrivelse av hendelsen.
•Gi informasjon om at man skal holde seg rolig når man kommer til barnehagen, og ikke snakke med andre voksne eller barn om hendelsen. Dette kan skape uro blant barn og voksne i nærheten.
 
Fortell hva som skal skje
•Om mulig vil barnehagedagen fortsette, og det blir anledning til å prate.
•Informer alle foreldre om hendelsen, og be dem komme til barnehagen for eventuelt delta på prosessen. Foreldre velger selv om de vil bli i barnehagen eller ta med barnet hjem.
•Når det blir mulig vil det bli orientert om situasjonen og videre oppfølging.
•Virksomheten vil ta kontakt med familien til den/ skadde (hvis familien/e ønsker dette)og eventuelt avklare besøk eller annen oppmerksomhet.
 
Personalet yter nødvendig førstehjelp
til lege og/eller ambulanse er på åstedet og gir informasjon om at de tar over situasjonen.
Personalet kontakter barnets foreldre så snart det er mulighet til det. 
Personalet som så hendelsen eller var først tilstede ved hendelsen, blir med barnet til sykehuset hvis det lar seg gjøre, og foreldrene ønsker det.
Det blir klargjort ny ansvarsfordeling når den som har hatt ansvaret blir med barnet.
Det er foreldrene som først skal vite hvis barnet er død. Dødsbudskap må formidles ansikt til ansikt av medisinsk personell. Det skal ikke gis ut noen opplysninger til andre før foreldrene er informert. (unntak er eier/styrer av/i barnehagen, ambulanse, brannmenn, politi og evt. Arbeids tilsynet)
Om ønskelig er barnehageleder eller andre fra barnehagen tilgjengelig for foreldrene. Barnehageleder informerer eier, kontakter arbeidstilsyn og politi.
Barnehageleder og eier legger en plan for hvordan informasjon til ansatte, øvrige foreldre og evt. andre skal gis
I denne fasen må personalet som har opplevd situasjonen, og er tilbake i barnehagen, prøve å beholde roen. Resten av barna i barnehagen vil trenge omsorg og støtte.
 
Fridheim barnehage
 
Prosedyrer for tur
 
Innledning
Prosedyren gjelder for personalet og andre som jobber i Fridheim barnehage, som skal være med på tur. Styrer er ansvarlig for prosedyrene, og pedagogisk leder på avdelingen er ansvarlig for at prosedyren overholdes. De skal i forkant av turer veilede/ informere barneveiledere/ studentene om sikkehet på tur. Alle er ansvarlige for å overholde prosedyren. Foreldrene skal ved oppstart i barnehagen godkjenne at barna kan bruke kollektiv transport eller privat bil til turer arrangert av barnehagen. Barn og voksne skal ha godkjent sikring ved biltur, eller når vi har bestilt buss. Hele personalgruppen er ansvarlig for å si ifra til pedagogisk leder og styrer hvis det er sikkerhetsprosedyrer som ikke blir overholdt, eller hvis det er situasjoner vedrørende sikkerhet man føler seg ukomfortabel i. 
 
Informasjon til barna før turen 
Pedagogisk leder er ansvarlig for å informere personalet om at de skal gi barna (som kan forstå det) informasjon om sikkerhet, trafikkregler og hvordan vi går på tur. 
 
Vi snakker med barna om at:
•vi skal gå to og to i rekke, og holde seg til turkameraten hele turen.
•at de skal følge informasjonen som blir gitt.
•at de skal holde seg til de voksne som er med på tur.
 
Før turen
Turprosedyren skal fylles ut før avreise. En turprosedyre skal ligge på avdeling, og styrer skal informeres om hvor mange barn og voksne som er med på turen, og hvor de skal. 
 
Førstehjelpsutstyr og adresseliste for barn og voksne (som er med på turen) skal alltid være med. Barna skal merkes med (t) i oppmøteboken. Alle voksne tar med seg mobiltelefon på tur, for å kunne tilkalle hjelp ved behov. Barna skal ha på seg refleksvest eller buttens med navn og telefonnummer. Snakk med barna om relevante farer som kan oppstå på turen.
 
Sikkerhet på tur
Det skal alltid være minst to voksne med en barnegruppe på tur. Barnegruppen skal ikke være mer enn 12 store barn eller 5 små barn, når det er to voksne på tur. Unntaket er tur til og fra butikken hvor det kan gå en voksen alene. Alle voksne har et felles ansvar for barna. 
 
Barna skal gå to og to i trafikken, og det skal gå en voksen foran og bak barna. Man skal ha god oversikt før man går over et kryss. Alle barna skal gå over sammen. Barna skal telles jevnlig og spesielt ved kryssing av vei eller av- og påstigning på buss/trikk/t-bane. De voksne må hele tiden være bevisst sitt ansvar og passe godt på i trafikken. De voksne skal til enhver tid ha oversikt på turstedet, og de skal holde seg i nærheten av hverandre, så de kan oppnå kontakt ved behov. Barna skal holde turkameraten eller en voksen i hånden i trafikken, på parkeringsplasser eller andre steder det ferdes kjøretøy.
 
Kollektiv: en voksen går først inn, står ved døren og hjelper barna inn. En voksen teller barna og går sist inn på bane/ buss
 
Ved vannet
Barna skal ikke gå ned til vannet uten voksne i umiddelbar nærhet. De kan oppholde seg ved bekker og grunt vann/strand
 
Bruk av bål og engangsgrill
Det er forbudt å brenne bål i perioden  fra 15. april til 15. september. Utvis nødvendig forsiktighet og sikring ved bruk av åpen ild. Pass på at barna ikke kommer i nærheten av varmen, og vær obs på glør på klær osv. slukk og avkjøl grill etter bruk. Ved bruk av engangsgrill skal den tas med eller kastes på merkede plasser.
 
Mat på tur:
Barna skal ha rene hender ved måltidet på tur. Bruk våtservietter eller hånddesinfeksjonsmiddel. 
 
Etter turen
Tell alle barna når dere kommer innenfor porten. Ta av vester og buttens og legg de på plass. Rydd ut av sekken og kryss barna inn i boken igjen.                
                                     13.08.15     
Fridheim barnehage
prosedyrer på når barn blir borte på tur eller i barnehagen
 
Innledning:
Prosedyren gjelder personal og andre voksne, som i Fridheims regi opplever at barn blir borte/rømmer på tur eller fra barnehagen. Personen som oppdager hendelsen blir i barnehagen/på turstedet, og tar hovedansvaret for å delegere prosedyrene, leteaksjon og videre informasjon til politi og foreldre. Styrer eller stedfortredende styrer blir varslet så snart situasjonen tilsier at det er mulig.
 
Telefon og mobiltelefonen skal være tilgjengelig på avdeling inne og ute, og på tur. Ved enkelte lengre turer skal det utarbeides en risikoanalyse for turen.
 
•Når barn blir borte/rømmer skal alltid barnegruppen som er igjen samles, telles og nødvendig antall voksne blir igjen med gruppen. De andre voksne henter nødvendig informasjon for leteaksjon (mobiltelefon, adresseliste, beskrivelse av barnet og opplysninger som kan hjelpe leteaksjonen)før de går og leter etter barnet/a. Nødvendige endringer av informasjon blir gitt underveis til politi, personal som leter, de som er på avdeling og ved behov foreldrene. Det er viktig å forholde seg rolig, og videreformidle informasjon til de andre avdelingene. De andre avdelingene sender ut forsvarlig antall voksene for å hjelpe til å lete.
 
•Hovedansvarlig kontakter politi 1-1-2 og foreldre, og gir informasjonen og beskrivelsene av hendelsen.
 
•Hovedansvarlig delegerer de forskjellige oppgavene, og gir tydelig informasjon om hva den enkelte skal gjøre. Ta med mobiltelefon, og sjekk langs veien, i skogen eller lokalene der man har oppholdt seg. Spør forbipasserende eller ansatte i butikker osv. om de har observert barn/barna. Gi ut telefonnummer så man kan kontaktes.
 
•På tur kontaktes barnehagen etter ca. 3-5 minutters resultatløs leting. Den som tar imot informasjonen er ansvarlig for å videreformidle nødvendig informasjon til de ansatte i barnehagen, og kontakte foreldre.
 
Ved tur:
 
•Voksne fra barnehagen kommer til plassen for å hjelpe til med letingen.
•Styrer, eller ansvarlig i barnehagen, vurderer videre med leder for turen, hva som skal gjøres.
•Sørg for transport tilbake til barnehagen for de barna som har deltatt på tur.
 
Etter hendelsen:
 
•Hovedansvarlig får beskjed av personen som finner barnet/a om å ringe politiet og gi beskjed med en gang.
 
•Det er viktig å snakke med, berolige og trøste barnet/a som har opplevd hendelsen. Om det er noen som har funnet barnet, skriv ned navn og tlf. på vedkommende.
 
•Det er viktig å prøve å berolige de andre barna, gi informasjon så rolig og saklig som mulig. Ikke gi flere detaljer eller opplysninger enn nødvendig.  Barna får de ny informasjon, så snart nye opplysninger er tilgjengelig.
 
•Leder på hver avdeling møtes til debrifing, og blir enige om felles informasjon til barna og foreldrene som henter. Styrer/stedfortredende styrer gir skriftlig informasjon til personal og de andre foreldrene så snart situasjonen er under kontroll.  Gi en tydelig og konkret beskrivelse av hendelsen, og informasjon om videre oppfølging, eventuell endring av rutiner og prosedyrer. Det er viktig at foreldrene forholder seg rolig ved henting i barnehagen, og at de ikke snakker med andre voksne om hendelsen. Da dette kan skape uro blant barn og voksne.
 
•Styrer blir i barnehagen for å møte og informere politi, foreldre evt. presse. 
 
•Personalet evaluerer hendelsen skriftlig, umiddelbart etter at barnet/a er funnet, og når det er forsvarlig. Styrer/stedfortredende styrer innkalle til møte for, de involverte, av personalgruppen samme ettermiddag/kveld. De samtaler, evaluerer og skriver ned forslag til endringer. Nye rutiner og prosedyrer blir endret og informert om til alle ansatte snarest. 
 
 02.12.13
Fridheim barnehage
 
Prosedyre for varsling
                                                                                                                                               
Innledning:
Prosedyren gjelder for beredskapsgruppen i Fridheim barnehage. De må sette opp en varslingsplan hvert påbegynte barnehageår i tilfelle det oppstår et nødstilfelle eller i en krisesituasjon i/ eller utenfor barnehagen. Styrer eller stedfortredende styrer har ansvaret for at varslingslisten blir oppdatert innen oktober inneværende år.
 
Beskrivelse av Fridheim barnehage varslingsrutiner
•Varslingsplan og rutiner.
•Virksomheten må selv vurdere hvilke varslingsrutiner som er mest hensiktsmessig. Det anbefales at dette gjøres i samarbeid med politiet.
 
Varslingsliste:
 
Kontaktperson: Stilling: Ansvar for:Mobilnummer :
 
08.04.15
Fridheim barnehage
 
Prosedyrer/ handlingsplan for ansatte ved alvorlige ulykker/sykdom eller dødsfall
blant barn, foreldre/nær familie og ansatte utenom barnehagens åpningstid.
 
Innledning:
Prosedyren gjelder styrer, stedfortredende styrer, pedagogisk leder og beredskapsgruppen i Fridheim barnehage. Styrer, stedfortredende styrer er leder for beredskapsgruppen, og blir varslet først hvis ansatte mottar melding eller beskjed fra foresatt/ nær familie, ansatte, politi eller andre instanser.
 
•Pedagogisk leder underretter styrer,  stedfortredende styrer ved henvendelse fra foresatte/nær familie, ansatte om ulykke, sykdom eller dødsfall som skjer utenfor barnehagens ansvarsområde. I samråd med familien avtales det om hva som skal videreformidles til ansatte og foreldre, og hvilken avdeling som trenger å få opplyst om hendelsen. I samråd med styrer om innhold i opplysningen/e videreformidles opplysningene pr. mail eller telefon. Hele personalgruppen blir informert om hendelsen, og videre oppfølging så snart det lar seg gjøre.
 
•Styrer eller stedfortredende styrer vurderer i samråd med pedagogisk leder om behovet for, - og innkalle til personalmøte og/ eller foreldremøte. Styrer har ansvar for at det som blir bestemt på møte, blir fulgt opp.
 
•Styrer eller stedfortredende styrer henter ved behov inn, og samarbeider med andre instanser, evt. henter inn ekstern hjelp (113, 112 har kriseteam).
 
•Styrer, stedfortredende styrer, pedagogisk leder eller eventuelt. ansatte i andre instanser har ansvar for fellessamling med informasjon til barna om det er behov for det. Vi tar individuelle hensyn for hver hendelse.
 
•Pedagogisk leder på andre avdelinger har ansvaret for å videreformidle til personalet og eventuelt foreldre på sin avdeling. Det er viktig at personalet får de opplysningene de har behov for, og veiledning i hvordan de skal henvende seg til de som er berørt. Ring de ansatte.
 
•Pedagogisk leder har ansvaret for at hendelsen blir bearbeidet avdelingsvis i samråd med beredskapsgruppen. Det er viktig å tenke på at hver hendelse krever individuelle hensyn og oppfølging. Vær lydhør og vis hensyn for ønsker fra foreldre, nær familie og pedagogisk leder på avdelingen hvor hendelsen har oppstått, om hvordan situasjonen skal behandles. 
 
•Ved behov tar pedagogisk leder, styrer eller stedfortredende styrer kontakt med hjemmet for å høre om ønsker vedrørende hjelp/støtte fra andre instanser.
 
•Hvis det er ønskelig fra hjemmet, kan en hilsen overbringes fra barnehagen (f.eks. blomster/tegning)
Styrer eller stedfortredende styrer tar avgjørelsen.
 
•Styrer eller stedfortredende styrer vurderer barnehagens deltagelse i begravelsen i samråd med foreldrene. Eventuelt stenging av barnehagen under begravelsen blir vurdert ved hvert enkelt tilfelle. Styrer har ansvaret for å sende blomster fra barnehagen til begravelsen.
 
•Pedagogisk leder har ansvar for videre bearbeiding av hendelse ovenfor det/de barna som er rammet.
 
•Styrer svarer på evt. spørsmål fra pressen.
 
•Evaluer i ettertid.
 
04.12.13
Fridheim barnehage
 
Prosedyrer på varsling av foresatte ved ulykker i barnehagens åpningstider.
Innledning:
Prosedyren gjelder for personal i Fridheim, som må varsle foresatte om ulykker/alvorlige hendelser i barnehagens åpningstid. Den voksne som er varsler er ansvarlig for at prosedyren blir overholdt.
 
Fremgangsmåte:
 
•Den skaddes foresatte må, så snart situasjonen tilsier at der er mulig, varsles med beskjed om hva som har skjedd, og hvor den skadde befinner seg. ( evt. sykehus, lege osv.) Følg politiets anvisninger.
•Husk å hold deg rolig i situasjonen, gi konkret objektiv informasjon. Husk at foreldre blir følelsesladet, og kan reagere sterkt på det som blir sagt.
 
Varsling av den skaddes foreldre:
 
•Forsikre deg om at du snakker med rette vedkommende.
 
Er det (navn)......................................................Mor/far til....................................
 
•Presentasjon av deg.
 
Dette er ...........................................................................fra Fridheim barnehage.
 
•Hva har skjedd?
 
Barnet ditt er blitt skadet. Lege er kontaktet.
 
•Tilstand.................................................................................................................................
 
Eventuelt: Vi kan ikke si noe om tilstanden.
 
•Oppmøte
 
Vi vil be deg komme til...............................................................................................
 
•Varsling til andre i familien. Dette gjøres kun i samråd med pårørende, og hvis personalet har kapasitet til det.
 
Vil du vi skal varsle den andre foresatte?
 
•Er det andre du vil vi skal varsle?
 
Navn......................................................................telefon................................................
 
Relasjon............................................................................................................................
 
Navn.......................................................................telefon................................................
 
Relasjon.............................................................................................................................
 
Fridheim barnehage
 
Prosedyrer på å tilkalle intern og ekstern krisehjelp
 
Tilkalle hjelp
 
•Varsle ambulanse 1-1-3 -og politiet 1-1-2 ved behov.
•Politiet 1-1-2 tar over ansvaret og kontakter kriseteamet.
 
Om politiet ikke tilkaller kriseteamet, så er det styrers/styrerassistent sitt ansvar.  Dette kan delegeres til barnehagens eier, for å frigjøre styrer. Kriseteamet blir innkalt etter styrer/styrerassistent vurdering.
 
Kriseteamet er styrers/styrerassistents faglige rådgiver i spørsmål om psykiske reaksjoner og helse. Teamet kan delegeres ansvar for kontakt med de berørte og iverksetting av tiltak, samt koordinering, oppfølging og kontroll av tiltak.
 
Medisinsk ans
 
Medisinsk ansvarlig i teamet har et selvstendig ansvar som går på liv og helse. Teamet er underlagt taushetsplikt og har ingen rapporteringsplikt til styrer om enkeltpersoner.
•Teamet gir råd til barnehagen i håndtering av foreldre, barn og ansatte.
•Teamet gir råd i håndtering av psykiske reaksjoner.
•Teamet er tilgjengelig for samtaler med ansatte og barn.
 
Samle avdelingen
 
Straks det blir kjent at et barn er død ved drap eller alvorlige ulykke, bør barna samles på sine avdelinger. Dette gjelder spesielt avdelingen til den som er død. Barna bør få vite hvem som er død.
 
Fridheim barnehage
 
Prosedyrer på rutiner for videre kontakt med skaddes foresatte
 
Styrer og pedagogisk leder har ansvar for å følge opp den/de skaddes foresatte for å få vite hvordan det går både med den/de skadde og foreldrene. 
 
Målsetting med kontakten
•Vise omsorg
•Begrense usikkerhet og bekymring ved å kunne opplyse de andre involverte (barn, foresatte, ansatte) om tilstanden.
•Hindre at det oppstår usanne rykter som kan bli belastende, ved å informere raskes mulig, med rett og tilstrekkelig 
     innhold
 
Styrer/styrerassistent og pedagogisk leder har ansvar for at informasjonen ivaretar personvernet.