Fridheim Barnehage
  Fridheim Logo

 

Hjem Om Fridheim BarnehagePersonaletÅrsplanVedtekter for Fridheim barnehageOppholdsbetaling for Fridheim barnehage 2018Hva gjør oss unike?HjemKontakt ossGrevlinghietBeverhyttaRevehietMarkedsplassenPraktisk Informasjon til foreldre i Fridheim barnehage informasjon om tilsyn og sikkerhetsrutiner i Fridheim barnehage Regler for fotografering og bruk av video i Fridheim barnehagePlanleggingsdager og merkedager for barnehageåret 2017/18Informasjon om barnehageplass og oppstart i Fridheim barnehageBeredskapsplan for Fridheim barnehageBeredskapsplan og prosedyrer for brann Logg inn

Fridheim Barnehage

 

Om Fridheim Barnehage

Fridheim barnehage ligger på Majorstuen i Professor Dahlsgate 29.

Barnehagen er privateid av Fridheim barnehage AS, der barnehagen drives av Fridheim Barnehage AS sitt styre.

Barnehagen består av
En småbarnsbase 1-3 år: Grevlinghiet med 21 barn.
To storbarnsbaser 2-6 år: Revehiet med 30 barn og Beverhytta med 21 barn. 

Priser
Barnehagen har i 2018 et tillegg til Maxpris på kr 350.- pr måned for mat.
Foreldrerådet har godkjent at barnehagen i tillegg til dette kan ta 150 kr ekstra for opprettholde det tilbudet barnehagen har med bl.a overnattingsturer og bruk av vikarer.
Turpenger for vanlige turer i hverdagen kommer i tillegg og samles inn etter behov.
Det er 11 måneders betaling, der juli er betalingsfri. 


Samarbeid og styringsdokumenter
Barnehagen samarbeider tett med andre instanser blant annet Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Fagteamet i bydelen og barnevernet.  

Barnehagen er øvingsbarnehage for studenter på barnehagelærerutdanningen på Oslo Met.

Barnehagens arbeid baseres på Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017) og Lov om barnehager. Disse styringsdokumentene finnes på disse internettsidene: 

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver
udir.no/rammeplan   

Rammeplanen er et verktøy for utvikling av barnehagens innhold og oppgaver, som skal sikre barna et likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet. Rammeplanen skal gi informasjon til foreldrene om hva de kan forvente av barnehagen.
 

Lov om barnehager
Besøk og omvisning av barnehagen
Det er satt av tid for omvisning og besøk i barnehagen på fredager kl. 10.00 etter behov. Send en mail til mailin@fridheim.no så avtaler vi et møte.
Det er ikke anledning til å besøke barnehagen uten om åpningstid, da det bor flere familier på område og hagen er kun til deres disposisjon når barnehagen er stengt.
På våren inviterer vi de barn og foreldre som skal begynne til høsten, på en omvisning og besøksdag.


Foreldresamarbeid
Det er viktig med en åpen og positiv dialog mellom barnehagen og foreldrene for å gi barna en sammenheng i deres oppvekstmiljø. Tillit, fortrolighet og gjensidig respekt er grunnleggende for at vi sammen skal finne felles forståelse for barns behov, interesser, erfaringer og evner.  

Mål:
Vi ønsker en barnehage hvor det er en god kommunikasjon mellom foreldre og personalet.  

Vi gjennomfører ulike foreldreaktiviteter i løpet av barnehageåret:
- Foreldremøter har vi to ganger i året, en på høsten og en på våren (etter behov)
             
- Foreldresamtaler er minimum ett per år, deretter etter behov               

- Foreldrekaffe; Luciafeiring, Påskefrokost, utstilling, teaterforestilling m.m 


Personalsamarbeid
Miljøet og atmosfæren i barnehagen er utslagsgivende for trygghet hos barn, foreldre og personalet. Et godt samarbeid mellom personalet gir ekstra overskudd, energi og trivsel i et arbeid med mange utfordringer. For at vi skal få til dette er det en forutsetting at vi handler som en pedagogisk enhet med felles målsetting og felles grunnleggende pedagogisk forståelse og praksis i personalgruppen. Vi mener at felles referanseramme er basis for et godt personalsamarbeid. 

Praktiske opplysninger
Åpningstid
07.30–16.30
Alle barna skal være hentet innen 16.30
Hentes barnet etter kl.16.45 vil man få tilsent en giro à kr. 100,-. Det blir gitt skriftlig advarsel om mislighold av plassen hvis barna blir hentet sent mer enn tre ganger. Blir ikke advarselen tatt til etterretning kan dette føre til at barnet mister sin barnehageplass. 

Kjernetid
Barnehagen har en kjernetid fra kl.09.30–15.00. Innenfor denne tiden foregår de viktigste aktivitetene. Det er viktig at avdelingen får beskjed, dersom barnet kommer i barnhagen etter kl.09.30, eller skal hentes før 
kl. 15.00.

Henting og levering
- Det er viktig at dere som foreldre gir barnehagen beskjed til personalet dersom det er andre enn foreldrene    som  skal hente barnet. 
Vi leverer ikke ut barn til andre voksne uten foreldrenes tillatelse.
- Følg barnet inn på basen slik at vi vet at dere er kommet når dere leverer barnet, og si ifra til personalet    på barnets base når dere går.
- Gi beskjed om barnet ditt ikke kommer i barnehagen pr. telefon inne kl. 09.30.

Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Utvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. 

Samarbeidsutvalget består av fem foreldrerepresentanter, en ansatt fra hver base (to fra Revehiet) og èn eierrepresentant. Barnehagens styrer har møte - tale og forslagsrett.

Dugnad

Alle foreldre er pålagt å stille på dugnad for barnehagen.

Dette barnehageåret blir dugnaden 8. mai 2018 kl.16.30 (uten barn). 
 

Dersom man ikke kan komme på denne datoen, kan man få tildelt andre oppgaver.

Foreldremøter
Foreldremøter holdes på hver base. Dato for foreldremøtene kommer på mail og oppslagtavlen på avdelingen. Dere blir invitert til første foreldremøte i løpet av august/ september.

Stengte dager
Barnehagen har fem planleggingsdager. Da holdes barnehagen stengt.

Disse dagene er: 

Mandag  07.08.17
Fredag    03.11.17
Fredag   10.05.18 (dagen etter Kristi himmelfart)
Fredag   18.05.2018
Fredag    15.06.2018


Barnehagen er stengt i ukene 28, 29, 30 og 31, samt romjulen og virkedagene i påsken.

 

Avdelinger
Footer
Lusebu Bjørnarbo Beverhytta Revehiet