Fridheim Barnehage
  Fridheim Logo

 

Hjem Om Fridheim BarnehageHva gjør oss unike?HjemKontakt ossGrevlinghietBeverhyttaRevehietMarkedsplassenPraktisk Informasjon til foreldre i Fridheim barnehage informasjon om tilsyn og sikkerhetsrutiner i Fridheim barnehage Regler for fotografering og bruk av video i Fridheim barnehagePlanleggingsdager og merkedager for barnehageåret 2017/18Informasjon om barnehageplass og oppstart i Fridheim barnehageBeredskapsplan for Fridheim barnehageBeredskapsplan og prosedyrer for brann Logg inn

Fridheim Barnehage

 

Praktisk informasjon til foreldre om Fridheim barnehagePRAKTISK INFORMASJON TIL FORELDRE OM FRIDHEIM BARNEHAGE

 

 

INNLEDNING:

Vi velger å dele informasjonen om barnehagen i tre planer:

·        En årsplan er et pedagogisk dokument som skal gi en beskrivelse av våre tanker, vårt pedagogisk syn,   barnehagens mål og virksomhet gjennom året. Den inneholder begrunnelser for, og utdyping av tanker og ideer som ligger til grunn for arbeidet vårt. Den er et arbeidsredskap for personalet, og den gir foreldre innsikt i barnehagens satsningsområder og hvordan personalet ønsker å jobbe.

·        Den gir også praktisk informasjon om samarbeidet mellom foreldre og barnehagen. Aktiviteter, møter og generell informasjon om barnehagen.

·        Periodeplan: hver base lager mer konkrete og detaljerte planer om aktiviteter, turer og tanker rundt basens/barnegruppenes arbeid.


Ytre rammer som styrer driften av barnehagen:

            * Lov om barnehager

            * Rammeplanen for barnehager

            * Lov om barnevern

            * Lov om barn og foreldre

            * Lov om offentlig forvaltning

* Barnehagens vedtekter

            * Barnehagens økonomiske rammer

 

LOV OM BARNEHAGER

Retningslinjer for barnehagedrift finnes i lov om barnehager. Forskrifter til denne og rundskriv fra sentrale myndigheter. Det er i dag opp til eier, ansatte og foreldre å bestemme barnehagens innhold på grunnlag av disse retningslinjer, og i henhold til rammeplanen.

 I barnehageloven av 17. juni 2005 ble det satt en bestemmelse om en Rammeplan for barnehagene (tilsvarende mønsterplanen for skolen). Rammeplanen er et verktøy for utvikling av barnehagens innhold og oppgaver. Det er et viktig dokument for å sikre barn likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet. Rammeplanen skal gi informasjon til foreldrene om hva de kan forvente av barnehagen. Den kan være utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen. 

Informasjon om personalet:

Fridheim barnehage har stabilt personale, og mange ansatte med lang erfaring fra barnehage. Vi har 8 pedagoger (en mann), 10 barneveiledere (3 menn)og 1 spesialpedagog.


Personalet i Fridheim barnehageåret 2015/2016:

Styrer:                             Mai Lin Sigmond                        100 %

Daglig leder:                   Cathinka Narverud                         20 %


Revehiet:

Baseleder:                    Lasse Gerhardsen                            100 %                          

 Pedagog:                     Karen M. Jakobsen                          100 %    

                                     Johanna Bryne                                 100 %                         

Barneveileder:              Jose Louis Quintreo                        100 %   

                                     Bente Nilsen                                      50 %

                                     Ragi Vethanayagam                         100 %                                                                      

 

Grevlinghiet:

Baseleder:                  Tine Jacobsen                                    100 %

 Pedagog:                   Janne Bjerkeland                               100 % 

Barneveileder:           Olivia Jose                                          100 %

                                  Paola Navarro                                     100%  

                                  Rossana Gonzales                               100 %

                                  Marcin Kierznik                                 100%                       

Beverhytta

Base leder                 Cathinka Narverud                              100 %

Barneveileder:          Daniel Dib                                           100 % 

                                 Selveta Zukanovic                               100 %

                                Karin Rasmussen                                    20 %

Spesial pedagog:    Hilde Anita                                              50 %


 

                  

 

FRIDHEIM BARNEHAGE

Fridheim barnehage eies av Fridheim barnehage AS, og holder til i lokaler i Prof. Dahlsgt. 29 i Oslo. Barnehagen har 72 barn fra 1 - 6 år fordelt på tre baser. En base for barn fra 1-3 år, og to baser for  barn fra 3-6 år.Vi har en stor og skjermet utelekeplass med lekeapparater, sandkasser og et godt grovmotorisk uteområde.

Åpningstider:

Åpningstider for Revehiet, Beverhytta, Grevlinghiet er kl. 07.30 – 16.30. Alle barna skal være hentet innen 16.30. Dersom et barn blir hentet for sent gjentatte ganger, er dette mislighold av plassen. Dette kan føre til at barnet mister plassen i barnehagen. Det blir gitt skriftlig advarsel om mislighold hvis barna blir hentet sent mer enn tre ganger. Foreldrene får en giro pålydende kr. 100.- dersom barnet ikke er ute av barnehagen innen kl.16.45. Det siste kvarteret skal personalet koste og rydde basen.

Barnehagen har en kjernetid fra 09.30 – 15.00. Det vil si at det er innenfor denne tiden de viktigste aktivitetene skjer. Dersom barnet blir levert, eller hentet innenfor kjernetiden må barnehagen få beskjed.

Det er også viktig at dere gir barnehagen beskjed om at:

*         Det er andre enn foreldrene som henter barnet (Vi leverer ikke ut barn uten foreldrenes tillatelse)

*         Barnet har kommet (følg barnet inn på basen, slik at vi vet dere har kommet).

*         Barnet er hentet (Si ifra til personalet på din basen, at dere går).

*         Om at barnet ikke kommer i barnehagen

Samarbeidsutvalget:

Samarbeidsutvalget har et særlig ansvar for barnehagens daglige drift dvs. de skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med gjeldende mål, regler, retningslinjer for barnehagen, utformet lovverk, vedtekter og rammeplanen. De har ansvar for barnehagens indre forhold dvs. forhold som knytter seg til det daglige livet i barnehagen. De skal godkjenne årsplanen, virksomhetens innhold, dugnader, arrangemanger og utflykter.

Samarbeidsutvalget skal be om foreldrerådets syn på saker, som anses viktig for foreldrene, men de skal ikke behandle saker som gjelder enkeltbarn. De som sitter i samarbeidsutvalget har taushetsplikt etter barnehgelovens paragraph § 20 tvister som oppstår kan ankes til Fridheim barnehage AS sitt styre.

Representantene for foreldrene og de ansatte velges for et år, eierrepresentantene velges for to år. Samarbeidsutvalget er besluttningsdyktig når minst en innenfor hver gruppe er representert (i tilfelle stemmelikhet, har utvalgets leder dobbel stemme) Ved fravær har representantene anledning til (innenfor hver gruppe) å gi hverandre skriftlig fullmakt ved avstemming (som vedlegges i protokollen)

Samarbeidsutvalget skal ikke behandle saker som omfatter barnehagens ansatte, eller økonomi, da dette er tillagt Fridheim barnehage AS  (se §6) sitt styre, med unntak av makspris. 

Barnehagens samarbeidsutvalg består av (se vedtektene § 10,

lov om barnehager § 11 og forskriftene § 14 og 15)

4 foreldrerepresentanter, en fra hver base. (2 fra Revehiet)

4 personalrepresentanter, en fra hver base.(2 fra Revehiet)

1 eierrepresentanter

Barnehagens styrer har møte - tale og forslagsrett.

Dugnad:

Alle foreldre er pålagt å stille på dugnad for barnehagen. Dato på dugnad blir satt i starten av barnehageåret (første eller andre uke i mai) og starter kl. 16.30 uten barn. Dersom man ikke kan komme på denne datoen får man tildelt andre oppgaver. Dugnadsoppgavene vil stå fortløpende i hvert månedsbrev. Den som gjør oppgavene sine i løpet av året slipper å møte på hoveddugnaden.

 Foreldremøter:

Det blir satt opp tid for et foreldremøte for nye foreldre på våren før oppstart i barnehagen, og et på høsten for alle foreldre. Foreldremøter vil fortrinnsvis holdes for basen.

 Stengte dager:

Barnehagen har 5 planleggingsdager, og disse dagene holdes barnehagen stengt for barna. Disse dagene vil vi informere om i "merkedager for barnehagen" som står på nettsiden.

Disse dagene er:          

-       august (første dag etter ferien) planlegging av det nye barnehageåret.

-       november (Østlandslærerstevne)

-        18. mai 

-     mai (dagen etter Kristihimmelfart)

-       juni (evaluering av barnehageåret)  

.*Barnehagen holder stengt 4 uker (28, 29, 30, 31) om sommeren, samt romjulen og virkedagene i påsken. 

 Bursdagsfeiring:

Basene har ulik måte å feire bursdager på. Denne informasjonen får dere på Mail eller foreldremøtet.

 Foreldremøter/samtaler:

Barnehagen vil holde 1-2 foreldremøter i løpet av året. I tillegg vil dere bli innkalt til foreldresamtaler. Det skal være minimum en foreldresamtale hvert år, denne skal skje i høstsemesteret (på Revehiet blir noen avholdt umiddelbart etter jul). Alle får tildelt en tid til sin samtale. Skulle denne ikke passe, må dere bytte innbyrdes. Vennligst gi beskjed til baseleder dersom dere har byttet tid med en annen. Både foreldre og personalet kan be om tid for foreldresamtale etter behov.

Klær:

Dere vil få en egen garderobeplass til barnet, samt en hylle på badet eller i gangen til ekstratøy og bleier. Barnet skal alltid ha et fullt sett med ekstratøy liggende i barnehagen. Foreldrene må selv holde barnet med bleier i barnehagen. Barnet skal ha med seg et par sko /tøfler til innebruk i barnehagen. Foreldrene må selv holde orden på barnets garderobeplass. Tøy med hetter eller snorer er ikke lov av sikkerhetshensyn.

Alt tøyet til barnet må være merket med barnets navn.

Husk å sjekk at strikkene under regntøy/dresser er intakte, og at regntøy og dresser blir tatt med hjem til vask når de er skitne (vi har barna ofte på fanget når vi kler på).

Informasjon mellom barnehagen og hjemmet:

Fellesbeskjeder til alle foreldre skjer mye gjennom mail eller ved oppslag på basen (i gangen på Grevlinghiet og Beverhytta, og i kjøkkenet på Revehiet). Dokumentasjon eller referat fra turer og aktiviteter blir sent på mail, eller ved skriv som blir hengt opp på plassen til det enkelte barnet.

Vi ber dere lese dette:

Dersom det oppstår noe som kan påvirke barnets hverdag i barnehagen, som på en eller annen måte «rammer» barnet er det viktig at barnehagen får informasjon om dette slik at vi kan møte barnet på deres opplevelser og /eller ta nødvendige forhåndsregler i barnehagen. Dette kan f.eks. være:

* smittsomme sykdommer i familien.

* om barnet bruker medikamenter

* om spesielle forhold i familien som kan påvirke barnet: dødsfall, skilsmisse eller andre endringer i

   familiesituasjonen.

Måltider:

Barn som ønsker kan spise frokost i barnehagen. Frokosten avsluttes kl. 09.30

Vi spiser lunsj mellom kl.10.30 og 11.30

Vi spiser frukt mellom kl. 14.00 og 14.30

Sommerfest.

Barnehagen holder en sommerfest, (avsluttningsfest for maxibarna) før vi avslutter barnehageåret. Den blir holdt på hver base, og arrangeres av Maxibarnforeldrene på Beverhytta og Revehiet. På Grevlinghiet er det foreldre til barn som skal over på 3-6 års basen som arrangerer festen.

Sikkerhetsrutiner:

Fridheim barnehage legger stor vekt på sikkerhet. Vi har fast førstehjelpkurs første planleggningsdag etter ferien, og et nettbasert sikkerhetskurs (sikkerhetsrommet)for alle ansatte. Kurset oppdateres en gang i året av personalet, og eventuelt ved nyansettelse. Uteområdet blir sjekket av lekeplasskontrollen en gang I året, og sjekkes hver morgen av personalet. Porten skal åpnes og lukkes av personalet og foreldre.vi bruker kun seriøse levrandører av leketøy og utstyr. Barnehagen har prosedyrer for turer, aktiviteter og praktiske oppgaver som personalet må gå gjennom en gang i året. Vi er medlem av PBL- HMS og bedrifthelsetjeneste. 

Foreldresamarbeid:

Det er viktig med en åpen og positiv kontakt mellom barnehagen og foreldrene, for å gi barna en sammenheng i deres oppvekstmiljø. Tillit, fortrolighet og gjensidig respekt er grunnleggende for at vi sammen skal finne felles forståelse for barns behov, interesser, erfaringer og evner.

Mål: Vi ønsker en barnehage hvor det er en god kommunikasjon mellom foreldre og personalet.

Hvordan gjør vi dette:

            - Vi ønsker en daglig, konstruktiv og åpen dialog mellom foreldre og  personal.           

            - Vi ønsker en grunnleggende respekt mellom foreldre og personal.                         

- Foreldremøter (1-2 ganger i året)

            - Foreldresamtaler (en samtale på høsten/vinteren, og en om våren ved behov)

             - Foreldrekaffe (ca. 2 ganger hvert halvår) 

aktiviteter:

I tillegg til frileken vil barna være med på forskjellige aktiviteter som er strukturerte og ledet av de voksne. Slik aktivitet skjer innenfor kjernetiden. (09.30 – 15.00)

Voksenstyrte aktiviteter kan være forming, musikk, dans/bevegelse, baking, turer osv. Innholdet varierer etter barnas interesser og forutsetninger. Aktivitetene skal skape interesse og nysgjerrighet hos barna, slik at de kan få nye erfaringer og mestrer nye ferdigheter. De skal også være preget av at vi skaper et fellesskap mellom barn og voksne. Det er samværet og prosessen som er viktig, ikke produktet.

Observasjon, vurdering og dokumentasjon:

Personalet i barnehagen observerer, og vurderer daglig sitt arbeid. De evaluerer sine aktiviteter, turer, lek og de praktiske gjøremålene på basemøter, personalmøter og planleggningsdager. Dette for å stadig utvikle barnehagens potensiale, og ha en bevisst utvikling av innholdet i barnehagehverdagen.
Vi legger også vekt på vurdering av enkeltbarnet. Det er viktig at barna trives, og har venner i barnehagen.

Digitale verktøy:

Digitale verktøy for dokumentasjon og informasjon til ansatte og foreldre er tilgjengelig på alle baser. Vi ønsker å skape nyskjerrige barn omkring p.c. og kamera ved å ha det tilgjengelig til bruk og utforskning på turer og i barnehagen.

Regler for fotografering i barnehagen:

Innenfor barnehagens område, i barnehagens åpningstid, er det ikke lov til å fotografere. Unntaket er ved helt spesielle anledninger som f. eks. teater, show, Lucia o.l., hvor vi vil avtale i samråd med foreldrene om lov til å ta bilder. Alle foreldre vil få informasjon og forespørsel via mail, som alle må samtykke i for at det skal være lov å fotografere. Ellers gjelder fotoforbudet i alle andre settinger.

Det er ikke lov å legge ut bilder på nettet av andres barn.

 


 

 

Avdelinger
Footer
Lusebu Bjørnarbo Beverhytta Revehiet