Årsplanen 2019/20

Vi velger å dele barnehagens informasjon inn i tre planer: Årsplanen: er et pedagogisk dokument som skal gi en beskrivelse av våre tanker, vårt pedagogisk syn, barnesyn, visjon, barnehagens mål og virksomhet gjennom året. Den inneholder begrunnelser for, og utdyping av tanker og ideer som ligger til grunn for arbeidet vårt. Den er et arbeidsredskap for personalet, og den gir foreldre innsikt i barnehagens satsningsområder i løpet av året. Årsplanen er grunnlaget for arbeidet vårt i hverdagen.

FRIDHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2019/20

Fridheim barnehage eies av Fridheim barnehage AS, og holder til i lokaler i Prof. Dahlsgt. 29, i Oslo. Barnehagen har 72 barn fra 1 - 6 år.

Barna er fordelt på 3 avdelinger:

21 barn fra 1-3 år, og 7 voksne

21 barn fra 2-6 år, og 4 voksne

30 barn fra 3-6 år, og 5 voksne

Vi har en stor og skjermet utelekeplass med lekeapparater, husker og sandkasser. Hagen er godt tilrettelagt for grovmotoriske aktiviteter, og sosialt samspill.

Vi velger å dele barnehagens informasjon inn i tre planer:

  •  Årsplanen: er et pedagogisk dokument som skal gi en beskrivelse av våre tanker, vårt pedagogiske syn, barnesyn, visjon, barnehagens mål og virksomhet gjennom året. Den inneholder begrunnelser for, og utdyping av, tanker og ideer som ligger til grunn for arbeidet vårt. Den er et arbeidsredskap for personalet, og den gir foreldre innsikt i barnehagens satsningsområder i løpet av året. Årsplanen er grunnlaget for arbeidet vårt i hverdagen. Selv om barnehagen er inndelt i 3 grupper velger vi å se på den som en enhet, hvor vi alle jobber mot felles mål.       
  • Praktisk informasjon til foreldre: inneholder informasjon om samarbeidet mellom foreldre og personalet i barnehagen. Den gir informasjon om aktiviteter, prosjekter, møter, turer og praktisk informasjon i forhold til barnet.
  • Periodeplanen: er et periodisk arbeidsredskap utarbeidet av personalet i fellesskap. Planen beskriver aktiviteter, prosjekter, turer og tanker for halvåret. Planen gir foreldre innsikt i barnehagehverdagens aktiviteter og gjøremål.

 

Ytre rammer som styrer driften av barnehagen:

*  Lov om barnehager

* Rammeplanen for barnehager

* Lov om barnevern

* Lov om barn og foreldre

* Lov om offentlig forvaltning

* Barnehagens vedtekter 

* Barnehagens økonomiske rammer

 

Lov om barnehager

Retningslinjer for barnehagedrift finnes i lov om barnehager. Forskrifter til denne, og rundskriv fra sentrale myndigheter. Det er i dag opp til eier, ansatte og foreldre å bestemme barnehagens innhold på grunnlag av disse retningslinjer, og i henhold til rammeplanen. I barnehageloven av 17. juni 2005 ble det satt en bestemmelse om en Rammeplan for barnehagene (tilsvarende mønsterplanen for skolen). Rammeplanen er et verktøy for utvikling av barnehagens innhold og oppgaver. Det er et viktig dokument for å sikre barn likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet. Rammeplanen skal gi informasjon til foreldrene om hva de kan forvente av barnehagen, og den skal være utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen. 

Rammeplanen angir følgende:

Forpliktende mål som barnehagen skal arbeide i retning av.

Mål og verdier for barnehagen viser til "lov om barnehager", som gir generelle hovedmål for virksomheten og angir verdier som barnehagen bygger på.

Krav til kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen.

Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter går inn på sentrale sider ved barnehagens innhold som omsorg, lek og sosial kompetanse, og viser hvordan de uformelle prosessene i barnehagen har en grunnleggende betydning for barns læring og utvikling av deres sosiale kompetanse.

Forholdet barn - barn og utvikling av sosial kompetanse.

Å utvikle sosial kompetanse vil i praksis si å lære seg sosialt samspill med andre mennesker. Vi vil også lære barna sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i hverdagen. Barnehagen gir barna unike muligheter til å tilegne seg sosiale ferdigheter i samspill med andre barn (se pkt. om delmål senere i planen)

I løpet av barnehageårene skal barna få erfaring med disse 7 fagområdene:

Kommunikasjon, språk og tekst:

barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid.

Barnehagen skal bidra til at barna:

*                Lytter observerer, og gir respons i gjensidig samhandling mellom barn og voksne

*                Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker variert ordforråd

*                Bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og skape                          positive relasjoner i lek og annet samvær

*                Får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskap og                            som inspirasjon til fabulering og nyskapning

*                Lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolig med symboler som tallsiffer og bokstaver

*                Blir kjent med bøker sanger bilder, media m.m.

Kropp, bevegelse og helse

Barnehagen skal bidra til at barna:

*                Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring

*                Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer

*                Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk, finmotorikk, rytme og motorisk                                    følsomhet

*                Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider

*                Å utvikle glede ved å bruke naturen til utforskning, kroppslige utfordringer og at de får en                          forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen.

*                Utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige

*                Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt                            kosthold.

  Natur, miljø og teknikk

Barnehagen skal bidra til at barna:

*                Opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i naturen, miljøvern og                          samspillet i nature, og oppleve naturen og undre over naturens mangfoldighet

*                Får erfaringer med og kunnskap om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og                              betydning for matproduksjon

*                Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om                                    fenomener i den fysiske verden, for å gi barna erfaring i hvordan teknikk kan brukes i leken                        og i hverdagslivet

 Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal bidra til at barna:

*                Utvikler følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidig møter med refleksjon                          over kultur, kunst og estetikk

*                Styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk

*                Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.

*                Utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk                                  gjennom virksomhet.

*                Utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg                              estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama.

*                Opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse.

 Etikk, religion og filosofi

Barnehagen skal bidra til at barna:


*                Erfarer at grunnleggende spørsmål er vesenlige, ved at det gis anledning til undring,                                  tenkning, samtaler og fortellinger

*                Tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier

*                Utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett                          kulturell og religiøs eller livssynmessig tilhørighet

*                Får innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon og deres plass i                        kulturen

*                Får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i                                    religioner og livssyn som er representert i barnegruppen

*                Blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn

 Nærmiljø og samfunn:

Barnehagen skal bidra til at barna:

*                Utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet

*                Erfarer at alle mennesker uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens                        fellesskap

*                Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet

*                Opplever at det blir tatt like mye hensyn til gutter og jenter

*                Blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn

*                Utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett

*                Blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger,                         sagn og andre deler av samisk kulturliv og hverdagsliv.

 Antall, rom og form:

Barnehagen skal bidra til at barna:

*                Opplever glede ved å utforske og leke med tall og former

*                Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper

*                Erfarer, utforsker og leker med form og mønster

*                Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne

*                Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering

I arbeidet med barn under skolealder bør en være forsiktig med å legge vekt på formell læring og på tilegnelse av spesifikk kunnskap. Hvis barna skal utvikle grunnleggende kompetanse er det viktig med stor bredde i erfaringer.

I rammeplanen står det at:

- Småbarnsalderen er en periode som dreier seg om å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter, for å kunne ta del i samfunnet. Samtidig som at de er avhengig av trygge og omsorgsfulle voksne.

- Barndom er vekst ut fra egne forutsetninger. 

- Barndom kan ikke forseres, den kan ikke bli tatt igjen, og den skal få ta sin tid.

- Her er ulike hverdagssituasjoner beskrevet med tanke på småbarnas behov og utvikling.

- For de minste barna er egen aktivitet og bevegelse viktig, i tillegg til trygghet og omsorg.

- De skifter aktivitet ofte og er hele tiden på farten. De krabber, går, klatrer og springer. På den måten          skaffer de seg erfaringer 

   med egen kropp, egenskaper ved gjenstander, avstander og romforhold.

Fridheim barnehage sin pedagogisk grunnsyn er: 

  •   Barnet først

Vi voksne i barnehagen skal alltid ha barnet i fokus, og si ja til barnet. Har vi en god grunn til å si nei, skal barnet ha en forklaring.

  •   Barnets tempo

Vi voksne skal ikke avbryte kvalitet, men legge til rette for barnets eget tempo. Det være seg i lek, påkledning, måltid og aktiviteter.              

  •      Barnets innhold

Vi voksne skal legge til rette for barnets undring og egne interesser. Gjennom samtaler og observasjoner.Vi vil tenke kvalitet for hvert enkelt barn, i alt vi gjør. 

  •   Barnets deltagelse

Vi skal la barna prøve seg på nye og utfordrende oppgaver, og la dem være med på å påvirke sin egen hverdag. Gjennom samtaler og observasjoner.

  •   Barnets mestring

Gi barnet positive tilbakemeldinger, som forsterker barnets mestringsfølelse. Og oppmuntre og veilede der det trengs.

 Barnehagens visjon:

Vi ønsker å ta tak i gleden og nysgjerrigheten hos barn å gi dem spesielle opplevelser i barneårene.

Barn viser ofte begeistring for læring og lek, og vi ønsker å ta tak i dette via undring, opplevelser og turer. Fridheim barnehage ligger på Briskeby, med kort vei til mange av byens kulturtilbud. Vi drar bl.a. på teater, museer og parker. Vi har kort vei til T-banen, som raskt fører oss opp til skogen. Skogen bruker vi til aktiviteter som ski, skogsturer og overnattingsturer. Vi drar også på turer til sjøen, der vi undersøker dyrelivet, fisker etter krabber eller tar båttur ut til de forskjellige øyene. 

Barnehagens satsingsområder:

Sosial kompetanse:

 "ER Å LYKKES Å OMGÅES ANDRE”. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Vi legger spesielt vekt på at barna skal etablere gode vennskap, og at hvert barn skal føle seg, som en viktig del av barnegruppen. Vi mener også at det er viktig at barn får nok tid til frilek og utfoldelse.

Sosial kompetanse kan defineres i fem delområder:

Empati, rolletaking- Å kunne sette seg inn i andre menneskers følelser. Gjenkjenne følelser.

Prososial adferd- Å gjøre nytte for seg og rose andre, glede seg over andres prestasjoner, beherske kommunikasjon, og vise høflighet.

Selvhevdelse- Å kunne hevde sine egne meninger, ønsker og behov. Ta initiativ i forhold til andre og å kunne stå imot gruppepress. 

Selvkontroll- Å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser. Kunne takle konflikter og finne løsninger. Kunne kontrollere eget sinne. 

Lek, glede og humor – Å kunne føle glede, humor og gi barna tid til å involvere seg fullt og helt i lek. Læring forgår i det daglige samspillet med andre mennesker og kvaliteten av samspillet er avgjørende for hva barnet lærer. Det viktigste arbeidet skjer derfor i møte med det enkelte barn, og i leken. Dette krever at vi voksne er bevisst hvilke holdninger vi formidler til barna og hverandre. 

Hovedmål for arbeidet med barna:

Fridheim barnehage ønsker å gi barna gode opplevelser, som gir grunnlag for en god utvikling. Dette forutsetter en hverdag med trygghet og forutsigbare rutiner. Samtidig må det ikke være for mye fast program, men tid til fordypning, spontanitet, humor og glede. Det må være rom for å ivareta barnas nysgjerrighet og kreativitet. Hvert barn må bli møtt ut ifra sine egne forutsetninger, og hver dag må ha tid og ro til sosialt samspill, til lek og læring. Vi ønsker at barna skal bli møtt av voksne med innsikt og forståelse.

Vi mener at disse faktorene skaper trygghet i barnehagen:

o    Anerkjennende voksne som bekrefter, og forstår barnets følelser og meninger.

o    Voksne som er å tilstede og passer på, og engasjerer seg i arbeidet med barn.

o    Omsorg i form av en hånd og holde i eller et fang å sitte på.

o    Tydelige beskjeder om hva som er forventet. Gode rutiner og forutsigbarhet.

   Et positivt miljø hvor humor og glede har stor plass, og hvor man har venner man kan dele gleder, og sorger med.

Vi mener at det fysiske miljøet er viktig fordi:

Det gir rammebetingelser for trivsel, opplevelser og læring. For å skape et godt fysisk miljø vil avdelingene tilby barna gode fysiske rammer og tilrettelegge for læring, aktiviteter og lek. Vi etterstreber til enhver tid å ha et forutsigbart lekemiljø, der alt har sin faste plass, men det fysiske innemiljøet må også tilfredsstille en fleksibel profil, slik at endringer i barnegruppe og lekemønstre raskt kan tas hensyn til. Hverdagen vil også bestå i å skape et godt utemiljø i barnehagen, og legge til rette for ulike turtilbud i skog og nærmiljø .

 

 

Foreldresamarbeid: 

Det er viktig med en åpen og positiv kontakt mellom barnehagen og foreldrene, med felles mål om å gi barna gode opplevelser i barnehageårene. Tillit, fortrolighet og gjensidig respekt er grunnleggende for at vi sammen skal finne felles forståelse for barns behov, interesser, erfaringer og evner.

Mål: Vi ønsker en barnehage hvor det er en god kommunikasjon mellom foreldre og personalet.

Hvordan gjør vi dette:

                  - Vi ønsker en daglig, konstruktiv og åpen dialog mellom foreldre og personal.

                  - Vi ønsker en grunnleggende respekt mellom foreldre og personal.                                                                                                           

- Foreldremøter (1-2 ganger i året)

                  - Foreldresamtaler (en samtale på høsten/vinteren, og en om våren ved behov)

                  - Foreldrekaffe (ca. 2 ganger hvert halvår)

Personalsamarbeid:

Miljøet og atmosfæren i barnehagen er utslagsgivende for den trygghet barn, foreldre og personalet opplever. Et godt samarbeid i personalgruppen gir ekstra overskudd, energi og trivsel i en hverdag med mange utfordringer. For at vi skal få til dette er det en forutsetting at vi samarbeider, om en felles visjon, et felles pedagogisk grunnsyn, og at personalgruppen setter barnet i fokus. Vi mener at felles referanseramme er basis for et godt personalsamarbeid.

Mål:          - Vi vil ha et arbeidsmiljø som preges av felles målforståelse og åpen kommunikasjon.

                 - Vi vil ha en personalgruppe som tar ansvar for å samarbeide om hverdagen i barnehagen.

                 - Vi vil ha en personalgruppe som er trygge, blir hørt og vil ha innvirkning på arbeidsdagen sin.

Hvordan gjør vi dette:

                  Gjensidig respekt og åpenhet for hverandre

                  Ansvar for egen og andres arbeidssituasjon

                  Medarbeidersamtaler/ veiledning

                  Avdelingsmøter

                  Ledermøter

                 Personalmøter 

                 Planleggingsdager - hvor ”teambuilding” og utvikling står i sentrum

Praktisk informasjon til foreldre:

Åpningstider: Revehiet, Beverhytta og Grevlinghiet åpner kl. 07.30 og stenger kl. 16.45.  Alle barna skal være hentet innen 16.30. Dersom et barn blir hentet for sent gjentatte ganger, er dette mislighold av plassen. Dette kan føre til at barnet mister plassen i barnehagen. Det blir gitt skriftlig advarsel om mislighold hvis barna blir hentet sent mer enn tre ganger. Foreldrene får en giro pålydende kr. 100.- dersom barnet ikke er ute av barnehagen innen kl.16.45. Det siste kvarteret skal personalet koste og rydde avdelingen.  

Barnehagen har en kjernetid fra 09.30 – 15.00. Det vil si at det er innenfor denne tiden de viktigste aktivitetene skjer. Dersom barnet blir levert, eller hentet innenfor kjernetiden må barnehagen få beskjed.

Det er også viktig at dere gir barnehagen beskjed om at:

*         Det er andre enn foreldrene som henter barnet (Vi leverer ikke ut barn uten foreldrenes tillatelse)

*         Barnet har kommet (følg barnet inn på avdelingen, slik at vi vet dere har kommet).

*         Barnet er hentet (Si ifra til personalet på din avdelingen, at dere går).

*         Om at barnet ikke kommer i barnehagen

Samarbeidsutvalget: har ett særlig ansvar for barnehagens daglige drift dvs. de skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med gjeldende mål, regler, retningslinjer for barnehagen, utformet lovverk, vedtekter og rammeplanen. De har ansvar for barnehagens indre forhold dvs. forhold som knytter seg til det daglige livet i barnehagen. De skal godkjenne årsplanen, virksomhetens innhold, dugnader, arrangemanger og utflykter.

Samarbeidsutvalget skal be om foreldrerådets syn på saker, som anses viktig for foreldrene, men de skal ikke behandle saker som gjelder enkeltbarn. De som sitter i samarbeidsutvalget har taushetsplikt etter barnehagelovens paragraph § 20 tvister som oppstår kan ankes til Fridheim barnehage AS sitt styre.

Representantene for foreldrene og de ansatte velges for et år, eierrepresentantene velges for to år. Samarbeidsutvalget er besluttningsdyktig når minst en innenfor hver gruppe er representert (i tilfelle stemmelikhet, har utvalgets leder dobbel stemme) Ved fravær har representantene anledning til (innenfor hver gruppe) å gi hverandre skriftlig fullmakt ved avstemming (som vedlegges i protokollen) Samarbeidsutvalget skal ikke behandle saker som omfatter barnehagens ansatte, eller økonomi, da dette er tillagt Fridheim barnehage AS  (se §6) sitt styre, med unntak av makspris.

Barnehagens samarbeidsutvalg består av (se vedtektene § 10, lov om barnehager § 11 og forskriftene

§ 14 og 15)

4 foreldrerepresentanter, en fra Beverhytta, Grevlinghiet og to fra Revehiet 

4 personalrepresentanter, en fra Beverhytta, Grevlinghiet og 2 fra Revehiet

1 eierrepresentanter og styrer

*Barnehagen holder stengt 4 uker (28, 29, 30, 31) om sommeren, samt romjulen og virkedagene i påsken.  

Bursdagsfeiring: Avdelingene har ulik måte å feire bursdager på. Denne informasjonen får dere på foreldremøtet i september/oktober.

Foreldremøter/samtaler: Barnehagen vil holde 1-2 foreldremøter i løpet av året. I tillegg vil dere bli innkalt til foreldresamtaler. Det skal være minimum en foreldresamtale hvert år, denne skal skje i høstsemesteret (på Revehiet blir nok noen avholdt umiddelbart etter jul). Alle får tildelt en tid til sin samtale. Skulle denne ikke passe, må dere bytte innbyrdes. Vennligst gi beskjed til avdelingsleder dersom dere bytter tid. Foreldre og avdelingsleder/barnehagelærer kan be om tid for samtale etter behov.

Klær: Dere vil få en egen garderobeplass til barnet, samt en hylle på badet eller i gangen til ekstratøy og bleier. Barnet skal alltid ha et fullt sett med ekstratøy liggende i barnehagen. Foreldrene må selv holde barnet med bleier. Barnet skal ha med seg et par sko /tøfler til innebruk. Foreldrene må selv holde orden på barnets garderobeplass.

Alt tøyet til barnet må være merket med barnets navn. Husk å sjekk at strikkene under regntøy/dresser er inntakt, og at regntøy og dresser blir tatt med hjem til vask når de er skitne (vi har barna ofte på fanget når vi kler på).

Informasjon mellom barnehagen og hjemmet: Fellesbeskjeder til alle foreldre skjer mye gjennom mail eller ved oppslag på hver avdeling. Dokumentasjon eller referat fra turer og aktiviteter blir sent på mail, eller ved skriv som blir hengt opp på plassen til det enkelte barnet.

Vi ber dere lese dette: Dersom det oppstår noe som kan påvirke barnets hverdag i barnehagen, som på en eller annen måte «rammer» barnet er det viktig at barnehagen får informasjon om dette slik at vi kan møte barnet på deres opplevelser og /eller ta nødvendige forhåndsregler i barnehagen. Dette kan f.eks. være:

* Smittsomme sykdommer i familien.

* Allergier, eller andre ting man må ta hensyn til

* Om barnet bruker medikamenter

* Om spesielle forhold i familien som kan påvirke barnet: dødsfall, skilsmisse eller andre endringer             i  familiesituasjonen.

Måltider:  Det er tilrettelagt for frokost frem til  kl. 09.30. Vi spiser lunsj mellom kl.10.30 og 11.30, og frukt mellom kl. 14.00 og 14.30.

Sommerfest: Barnehagen holder en sommerfest, (avsluttningsfest for maxibarna) før vi avslutter barnehageåret. Den arrangeres av Maxibarnforeldrene på Beverhytta og Revehiet. På Grevlinghiet er det foreldre til de eldste barna på avdelingen som arrangerer festen.

Sikkerhetsrutiner: Fridheim barnehage legger stor vekt på sikkerhet. Vi har førstehjelpkurs en gang i året, og et nettbasert sikkerhetskurs (sikkerhetsrommet)for alle ansatte. Kurset oppdateres en gang i året av personalet, og eventuelt ved nyansettelse. Uteområdet blir sjekket av lekeplasskontrollen en gang I året, og sjekkes hver morgen av personalet. Porten skal åpnes og lukkes av personalet og foreldre.Vi bruker kun seriøse levrandører av leketøy og utstyr. Barnehagen har prosedyrer for turer, aktiviteter og praktiske oppgaver som personalet må gå gjennom en gang i året. Vi er medlem av PBL-HMS og bedrifthelsetjeneste.

aktiviteter: I tillegg til frileken vil barna være med på forskjellige aktiviteter som er strukturerte og ledet av de voksne. Slik aktivitet skjer innenfor kjernetiden (09.30 – 15.00) Voksenstyrte aktiviteter kan være forming, musikk, dans/bevegelse, baking, turer osv. Innholdet varierer etter barnas interesser og forutsetninger. Aktivitetene skal skape interesse og nysgjerrighet hos barna, slik at de kan få nye erfaringer og mestrer nye ferdigheter. De skal ogsåvære preget av at vi skaper et fellesskap mellom barn og voksne. Det er samværet og prosessen som er viktig, ikke produktet.

Observasjon, vurdering og dokumentasjon: Personalet i barnehagen observerer, og vurderer daglig sitt arbeid. De evaluerer sine aktiviteter, turer, lek og de praktiske gjøremålene på basemøter, personalmøter og planleggningsdager. Dette for å stadig utvikle barnehagens potensiale, og ha en bevisst utvikling av innholdet i barnehagehverdagen.  Det er viktig at barna trives, og har venner i barnehagen.

Digitale verktøy: Digitale verktøy for dokumentasjon og informasjon til ansatte og foreldre er tilgjengelig på alle basene. Vi ønsker å skape nyskjerrige barn omkring p.c. og kamera ved å ha det tilgjengelig til bruk og utforskning på turer og i barnehagen.

Regler for fotografering i barnehagen: Innenfor barnehagens område, i barnehagens åpningstid, er det ikke lov til å fotografere. Unntaket er ved helt spesielle anledninger som f. eks. teater, show, Lucia o.l., hvor vi vil avtale i samråd med foreldrene om lov til å ta bilder. Alle foreldre vil få informasjon og forespørsel for at det skal være lov å fotografere.