INFORMASJON ANGÅENDE «ÅPEN DAG»

På grunn av stor pågang er det nå dessverre fullt på begge våre besøksdager (åpen dag) 26. og 28. februar. Vi vil sende ut informasjon om ny "åpen dag" i september 2024. Hvis barnet blir 3 år i løpet av 2024, har vi satt opp annen dato for dem. Ta da kontakt for påmelding. Påmelding til "åpen dag" sendes på Mail til: mailin@fridheim.no Skriv hvilken dag du/dere ønsker å komme og alder på barnet. Trykk på INFORMASJON ANGÅENDE "ÅPEN DAG" (rød overskrift ) for mere informasjon om barnehagen

 "Åpen dag" i Fridheim barnehage

For å være godt forberedt til dagen anbefaler vi dere å lese teksten under, i tillegg til informasjon på hjemmesiden. Dette for å få et inntrykk av hva barnehagen vår kan tilby dere som familie. Det er et viktig og stort valg dere står ovenfor, og vi vil alltid anbefale alle foreldre å ta dere god tid i prosessen. Ulike barnehager har ulike tilbud, og alle familier fortjener å tilhøre en barnehage hvor alle familiens medlemmer føler seg trygge og ivaretatt. Teksten begynner med noe administrativ informasjon, før det presenteres noe innhold fra de ulike avdelingene, som vi erfaringsmessig har grunn til å tro er relevant for foreldre i deres situasjon.

Fridheim barnehage er en privat og enkeltstående barnehage. Styrets leder er Cathinka Narverud, som også jobber på avdeling. Barnehagens personale er svært stabilt, og består av kvinner og menn i de fleste aldre. Stolte, sterke og løsningsorienterte mennesker som hver dag tar imot 74 barn, alle med den samme ambisjonen, å lage trygg og god barnehage, et sted hvor barna er ivaretatt, hvor de kan mestre, vokse og utvikle seg.

Barnehagen opererer med makspris, og mat (2 måltider pr. dag) på kr 500,- pr. måned. Våre storebarnsavdelinger ønsker i tillegg å be om turpenger, da turvirksomhet er en sentral del av vår drift. Dette skal godkjennes av foreldrerådet/Samarbeidsutvalget.

Disse pengene brukes til å kjøpe billetter til de voksne, og eventuelt annet som er avtalt med foreldregruppen.

Barnehagens åpningstid er 07.30-16.30.

Søknad/opptak:

Søknad til barnehagen går gjennom bydelens hovedopptak, der man kan sette opp 5 barnehager etter prioritert ønske.

Fridheim barnehage har eget opptak etter våre opptakskriterier (se vedtekter), men vi får oppdaterte søkerlister av bydelen. Barnehagen kan ikke ta opp barn som ikke står på søkerlisten. Vi har ingen egen søkerliste. Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars.

ved et vanlig opptak i august:

Alle barna vil få utdelt tidspunkter for tilvenning, men alle kan ikke starte på samme dag. For å kunne ivareta barnet på best mulig måte ved en oppstart avsees det mye ressurser slik at tilvenningstidspunktene må spres utover i august. Man kan ta kontakt med avdelingsledere dersom tidspunktet ikke passer. Vi vil forsøke å tilpasse det slik at alle skal få et tidspunkt som fungerer, men husk på at dette også skal koordineres på avdeling og med de ulike familiene. Selv om oppstarte blir på et senere tidspunkt, må vi av økonomiske årsaker ta full betaling (- matpenger) i august. 

Vi vil skjeldent ha endringer i barnegruppen i løpet av året, eks. flytting. Vi tar da opp på løpende opptak, og oppstart blir da når tilbudet sendes ut.

Barnehagen er opptatt av sikkerhet, og det gjennomføres jevnlig tilsyn med tanke på elektrisitet, brannsikkerhet, utelekeplass osv. Alle ansatte gjennomfører førstehjelpskurs årlig.

Barnehagen samarbeider med andre instanser, som bydelens fagteam, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), helsestasjon og barnevern.

 Småbarnsavdelingen-Grevlinghiet

I denne delen av teksten presenteres kortfattet innholdet på barnehagens småbarnsavdeling. Avdelingen består av 18 barn og 6 voksne.

Klokken 07.30 – Barnehagen åpner, og barna kan spise medbrakt frokost på avdeling.

Fra ca kl 09.00 har vi på småbarn vår primære utetid. Da leker vi utendørs i hagen eller drar på tur med deler av barnegruppa. Vi er ute uansett årstid. Alle barna må ha ytterklær tilpasset værforhold. Turer som det legges opp til avhenger av barnas alder og modenhet. Vi rullerer på hvilke barn som går på tur, slik at alle barna får et jevnlig turtilbud som de har et utbytte av.

Kl. 10.30/11.00 - Vi spiser første måltid på avdeling. Barna får servert brødmat tre ganger i uken og varmmat to ganger i uken. Måltidene tilberedes av de ansatte som jobber på avdeling. Et av varmmåltidene vi serverer er laget med fisk. Vi legger til rette for at barn med allergier også skal kunne spise den maten som tilberedes i barnehagen. Vi har lang og god erfaring med at vi, i samråd med barnets foreldre, finner fram til oppskrifter og alternativer som gjør at alle barna kan spise den samme maten på Grevlinghiet. Vi i barnehagen må ha en legeerklæring fra barnets lege ved oppstart eller når allergien er påvist, slik at vi legger til rette for dette når det er nødvendig. Barna får servert vann og melk til brødmåltidene. Vann til varmmaten.

Kl. 11.30 – Da er det sove/hvilestund på Grevlinghiet. Alle barna sover utendørs i sine egne vogner. At alle barna sover på dette tidspunktet ved oppstart er ikke noe vi forventer. Barnet vil etter hvert komme inn i barnehagens rutiner ettersom barnet har funnet seg til rette, og blitt vant til våre rutiner. Vi ansatte strekker oss langt for å tilpasse at barna som sover utenfor det «vanlige» tidspunktet mellom 11.30 og 13.45 skal få muligheten til det. Noen av barna som starter hos oss har også måttet ha to lurer i løpet av dagen sin. Vi i Fridheim har prosedyrer på at sovende barn alltid skal være under oppsyn. Vi avser derfor alltid personalet til å ha det vi kaller for vognvakt. Det vil si at det til enhver tid er en ansatte som er utendørs sammen med vognene for å se til barna. Vi har alltid tett dialog med barnets foreldre for å finne ut hva som er best for akkurat deres barn. Vi ønsker at barnet skal få den søvnene han/hun trenger for å kunne være uthvilt og for å kunne ha et læringsutbytte av sin barnehagedag. Husk likevel på at det går 18 barn på avdeling. Det vil si at det er 17 andre barn og familier på avdeling som har egne individuelle behov. Gruppa og avdeling skal fungere som helhet selv om vi strekker oss langt for det aktuelle barnet.

Sovetidspunkter settes opp på en liste slik at dere som foreldre kan se over når barnet har sovet den aktuelle dagen ved henting. Listen blir hengt i garderoben.

Kl. 13.45 – Samlingsstund. Vi synger mye med de yngste barna. Dette ser vi beroliger dem, men det er også språkstimulerende. Vi synger mye med barna gjennom hele dagen, men etter hvilestunden har vi en samlingsstund hvor alle barna på avdelingen samles for å kunne dele en felles opplevelse. Vi har faste rammer på samlingsstunden slik at dette er noe barna raskt kjenner igjen og kan ta del i. En fast sang som åpner stunden, og en fast sang som avslutter den. Innholdet for øvrig tar utgangspunkt i barnas interesser og utvikling, med fokus på eventyr, sang og bevegelse.

Kl. 14.00 – Vi spiser andre måltid. Barna får servert påsmurte skiver etterfulgt av frukt. Barna får servert vann å drikke.

Bleieskift - gjøres fast to ganger om dagen – før soving og etter endt andre måltid. Utover dette skifter vi ved behov, dersom bleia er full, barnet har bæsjet eller barnet trenger å skifte hyppigere enn oppsatte tidspunkter på grunn av for eksempel utslett. Dette er noe vi i samråd med barnets hjem finner ut av. Vi fører opp alle skiftene på en liste på badet som dere foreldre kan se over når dere henter om ønskelig.

Samarbeid mellom hjem og barnehage - Dialogen mellom ansatte og foreldre på en småbarnsavdeling er tett. Ettersom mange av barna enda har ikke et eget verbalt språk krever dette at vi kommuniserer godt både på morgenen ved levering og på ettermiddagen ved henting. Hvordan har barnet sovet? Har barnet spist godt? Hvordan er humøret? Er ting vi ansatte kan lure på ved levering. Jo mer vi vet om deres barn, jo bedre kan vi møte deres barn i løpet av barnehagedagen. Avdelingen disponerer en mobil hvor vi lett kan kommunisere via melding eller telefon dersom det er nødvendig. På ettermiddagen vil vi ansatte, så langt vi har kapasitet til det, gi dere foreldre informasjon omkring hvordan barnets dag har vært. Det vil nok være et ekstra stort informasjons-behov fra begge parter den første tiden når barnet er helt nytt i barnehagen. Etter hvert blir barnehagen en stor del av barnets liv, hvor han/hun er trygg og dere foreldre kjenner oss ansatte godt. Da er det ikke sikkert vi har behov for å prate like lenge hver dag.

Tilvenning og oppstart i barnehagen - Det er en stor overgang for et lite barn fra å først kun være hjemme med foresatte, til å begynne i barnehage med mange andre barn og voksne. Noen er vant til å ha mange mennesker rundt seg, og til å være sammen med andre voksne enn sine foresatte, mens for andre er det første gang. Dette er faktorer som burde tas i betraktning når man ser for seg hvordan oppstart i barnehage skal bli. Alle barna får satt opp tre dager til tilvenning på avdelingen, hvor foresatte følger de to første dagene mens man fra tredje dagen skal kunne ha en kort dag uten foreldre. Dette er naturlig nok veldig individuelt. Dere vil få utdelt en ansatt på avdelingen som vil være barnets primære kontakt i starten. Den ansatte vil hele tiden ha tett dialog med dere foreldre for å finne løsninger som fungerer for dere og som er til det beste for barnet. Erfaringsmessig får de barna som får ha en rolig tilvenning på egne premisser, med ikke altfor lange dager i starten en god tilknytningsprosess. Det virker som om det er lurt å «gi seg mens leken er god» i starten slik at barnet opplever barnehagen som et godt og positivt sted å være fra starten av.

Det første året barnet går i barnehagen er det normalt at barnet vil ha noen runder med sykdom. Vi er meget opptatt av smittevern og renhold. I tillegg til de faktorene vi legger til rette for, anser vi det som viktig at

  • Syke barn ikke skal møte opp i barnehagen.
  • Vi gjennomfører hyppig håndvask (Etter endt utetid, før og etter mat og etter dobesøk/bleieskift).
  • Vi legger til rette for daglig lek utendørs i frisk luft.
  • Dere som foreldre ser til at barnet, etter endt sykdom, først kommer tilbake til barnehagen når han/hun er ordentlig frisk.

 

Storebarnsavdelingene: Beverhytta og Revehiet

For dere som vurderer å søke dere til storebarnsavdelinger vil jeg i denne delen gå noe nærmere inn på noen av de prosjektene som beskriver vår profil og merkevare. Dagene er mindre rutinepreget enn på småbarnsavdeling, selv om våre fremste ambisjoner alltid vil handle om enkeltbarnas trygghet og trivsel. Storebarnsavdelingene samarbeider tett, om prosjekter, aktiviteter og turer, og samarbeidets fremste drivkrefter er løsningsfokus, utvikling og kvalitetsarbeid.

Fridheim er en barnehage hvor dere kan forvente å treffe mennesker som er opptatte av gode turopplevelser. En sterk turkultur er vårt viktigste felles prosjekt, som kommer til uttrykk gjennom mange, gode, og varierte turer. Vi er mye i skogen, vi går på ski, vi følger årstidene, vi overnatter på ulike hytter. Vi ønsker at barn i Fridheim skal utvikle et godt, avklart og naturlig forhold til det å være i bevegelse, til det å møte og mestre utfordringer, og til å kjenne den ekte følelsen av å være del av noe større. Vi fokuserer på god tid, høy voksentetthet, bevisste rollemodeller, og en sekk med spennende innhold. Vi bruker kollektivtrafikk når det er tillatt, og vi bruker egne elektriske lastesykler.

I Fridheim kommer dere også til å møte mange som er opptatt av mat. Begge storebarnsavdelinger lager mye varmmat med barna, både inne og ute. Vi spiser variert, og setter søkelys på at alle barn skal utvikle et fint forhold til å ta til seg næring, til å prøve ulike smaker og retter, til å ta del i forutsigbare måltidssituasjoner, og til å tenke og snakke om mat som noe positivt. Avdelingene gjennomfører jevnlig ulike prosjekter som setter lys på ulike deler av matkulturarbeidet, for eksempel smaksgrupper, bålmat, måltidskultur eller ekstra fokus på enkelte næringsgrupper.

Alle barna skal daglig møte forutsigbare rutinesituasjoner. Det å delta i samlingsstund, måltid og ulike overgangssituasjoner skal oppleves som trygt, og gi god dannelse og lærerike erfaringer. I møtet med tydelige voksne som har et bevisst forhold til egen rolle skal barna få vokse og utvikle seg i et forutsigbart og tilpasset miljø.

Storebarnsavdelingene samarbeider om ulike prosjekter, med mål om å stadig utvikle den helhetlige driften i retning av et tilbud som best mulig ivaretar barnegruppens samlede behov, interesser og kompetanser. Ulike førskolegrupper, hytteturer, friluftsprosjekter, temauker kan være resultat av dette arbeidet. Ofte med utgangspunkt i personalets interesser, alltid med barnets beste i fokus.

Foreldresamarbeidet er høyt prioritert i Fridheim barnehage. En god forståelse og anerkjennelse av hverandres rolle vil være nødvendig for over tid å bygge et optimalt tillitsforhold mellom foreldre og barnehage. Foreldre kan forvente informasjon om avdelingenes drift, muntlig og skriftlig. Foreldre kan forvente gode periodeplaner som beskriver driften av avdelingene på en tydelig måte. Foreldre kan videre også forvente jevnlige oppdateringer omkring barnets trivsel og generelle funksjon, både uformelt og formelt.