Årsplanen 2023/24

Vi velger å dele barnehagens informasjon inn i tre planer: Årsplanen: er et pedagogisk dokument som skal gi en beskrivelse av våre tanker, vårt pedagogisk syn, barnesyn, visjon, barnehagens mål og virksomhet gjennom året. Den inneholder begrunnelser for, og utdyping av tanker og ideer som ligger til grunn for arbeidet vårt. Den er et arbeidsredskap for personalet, og den gir foreldre innsikt i barnehagens satsningsområder i løpet av året. Årsplanen er grunnlaget for arbeidet vårt i hverdagen.

FRIDHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2023/24

Fridheim barnehage eies av Fridheim barnehage AS, og holder til i lokaler i Prof. Dahlsgt. 29, i Oslo. Barnehagen har 74 barn fra 1 - 6 år.

Barna er fordelt på 3 avdelinger:

18 barn fra 1-3 år, og 6 voksne

20 barn fra 2-6 år, og 4 voksne

36 barn fra 3-6 år, og 6 voksne

Vi har en stor og skjermet utelekeplass med lekeapparater, husker og sandkasser. Hagen er godt tilrettelagt for grovmotoriske aktiviteter, og sosialt samspill.

Vi velger å dele barnehagens informasjon inn i tre planer:

 Årsplanen: er et pedagogisk dokument som skal gi en beskrivelse av våre tanker, vårt pedagogiske syn, barnesyn, visjon, barnehagens mål og virksomhet gjennom året. Den inneholder begrunnelser for, og utdyping av, tanker og ideer som ligger til grunn for arbeidet vårt. Den er et arbeidsredskap for personalet, og den gir foreldre innsikt i barnehagens satsningsområder i løpet av året. Årsplanen er grunnlaget for arbeidet vårt i hverdagen. Selv om barnehagen er inndelt i 3 grupper velger vi å se på den som en enhet, hvor vi alle jobber mot felles mål.       

Praktisk informasjon til foreldre: inneholder informasjon om samarbeidet mellom foreldre og personalet i barnehagen. Den gir informasjon om aktiviteter, prosjekter, møter, turer og praktisk informasjon i forhold til barnet.

Periodeplanen: er et periodisk arbeidsredskap utarbeidet av personalet i fellesskap. Planen beskriver aktiviteter, prosjekter, turer og tanker for halvåret. Planen gir foreldre innsikt i barnehagehverdagens aktiviteter og gjøremål.

 

Ytre rammer som styrer driften av barnehagen:

*  Lov om barnehager

* Rammeplanen for barnehager

* Lov om barnevern

* Lov om barn og foreldre

* Lov om offentlig forvaltning

* Barnehagens vedtekter 

* Barnehagens økonomiske rammer

 

Lov om barnehager

Retningslinjer for barnehagedrift finnes i lov om barnehager. Forskrifter til denne, og rundskriv fra sentrale myndigheter. Det er i dag opp til eier, ansatte og foreldre å bestemme barnehagens innhold på grunnlag av disse retningslinjer, og i henhold til rammeplanen. I barnehageloven av 17. juni 2005 ble det satt en bestemmelse om en Rammeplan for barnehagene (tilsvarende mønsterplanen for skolen). Rammeplanen er et verktøy for utvikling av barnehagens innhold og oppgaver. Det er et viktig dokument for å sikre barn likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet. Rammeplanen skal gi informasjon til foreldrene om hva de kan forvente av barnehagen, og den skal være utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen. 

Rammeplanen angir følgende:

Forpliktende mål som barnehagen skal arbeide i retning av.

Mål og verdier for barnehagen viser til "lov om barnehager", som gir generelle hovedmål for virksomheten og angir verdier som barnehagen bygger på.

Krav til kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen.

Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter går inn på sentrale sider ved barnehagens innhold som omsorg, lek og sosial kompetanse, og viser hvordan de uformelle prosessene i barnehagen har en grunnleggende betydning for barns læring og utvikling av deres sosiale kompetanse.

Forholdet barn - barn og utvikling av sosial kompetanse.

Å utvikle sosial kompetanse vil i praksis si å lære seg sosialt samspill med andre mennesker. Vi vil også lære barna sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i hverdagen. Barnehagen gir barna unike muligheter til å tilegne seg sosiale ferdigheter i samspill med andre barn (se pkt. om delmål senere i planen)

I løpet av barnehageårene skal barna få erfaring med disse 7 fagområdene:

Kommunikasjon, språk og tekst:

barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid.

Barnehagen skal bidra til at barna:

* Lytter observerer, og gir respons i gjensidig samhandling mellom barn og voksne

* Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker variert ordforråd

* Bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og skape positive relasjoner i lek og annet samvær

* Får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskap og som inspirasjon til fabulering og nyskapning

* Lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolig med symboler som tallsiffer og bokstaver

* Blir kjent med bøker sanger bilder, media m.m.

Kropp, bevegelse og helse

Barnehagen skal bidra til at barna:

* Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring

* Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer

* Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk, finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet

* Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider

* Å utvikle glede ved å bruke naturen til utforskning, kroppslige utfordringer og at de får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen.

* Utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige

* Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold.

Natur, miljø og teknikk

Barnehagen skal bidra til at barna:

* Opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i naturen, miljøvern og samspillet i nature, og oppleve naturen og undre over naturens mangfoldighet

* Får erfaringer med og kunnskap om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon

* Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden, for å gi barna erfaring i hvordan teknikk kan brukes i leken og i hverdagslivet

 Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal bidra til at barna:

* Utvikler følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidig møter med refleksjon over kultur, kunst og estetikk

* Styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk

* Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.

* Utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk, og gi varierte uttrykk gjennom virksomhet.

* Utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama.

* Opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse.

 Etikk, religion og filosofi

Barnehagen skal bidra til at barna:


* Erfarer at grunnleggende spørsmål er vesenlige, ved at det gis anledning til undring, tenkning, samtaler og fortellinger

* Tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier

* Utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynmessig tilhørighet

* Får innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon og deres plass i kulturen

* Får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen

* Blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn

 Nærmiljø og samfunn:

Barnehagen skal bidra til at barna:

* Utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet

* Erfarer at alle mennesker uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap

* Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet

* Opplever at det blir tatt like mye hensyn til gutter og jenter

* Blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn

* Utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett

* Blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kulturliv og hverdagsliv.

 Antall, rom og form:

Barnehagen skal bidra til at barna:

* Opplever glede ved å utforske og leke med tall og former

* Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper

* Erfarer, utforsker og leker med form og mønster

* Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne

* Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering

I arbeidet med barn under skolealder bør en være forsiktig med å legge vekt på formell læring og på tilegnelse av spesifikk kunnskap. Hvis barna skal utvikle grunnleggende kompetanse er det viktig med stor bredde i erfaringer.

I rammeplanen står det at:

- Småbarnsalderen er en periode som dreier seg om å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter, for å kunne ta del i samfunnet. Samtidig som at de er avhengig av trygge og omsorgsfulle voksne.

- Barndom er vekst ut fra egne forutsetninger. 

- Barndom kan ikke forseres, den kan ikke bli tatt igjen, og den skal få ta sin tid.

- Her er ulike hverdagssituasjoner beskrevet med tanke på småbarnas behov og utvikling.

- For de minste barna er egen aktivitet og bevegelse viktig, i tillegg til trygghet og omsorg.

- De skifter aktivitet ofte og er hele tiden på farten. De krabber, går, klatrer og springer. På den måten skaffer de seg erfaringer med egen kropp, egenskaper ved gjenstander, avstander og romforhold.

Mål: Vi ønsker en barnehage hvor det er en god kommunikasjon mellom foreldre og personalet.

Hvordan gjør vi dette:

- Vi ønsker en daglig, konstruktiv og åpen dialog mellom foreldre og personal.

- Vi ønsker en grunnleggende respekt mellom foreldre og personal.

- Foreldremøter (1-2 ganger i året)

- Foreldresamtaler (en samtale på høsten/vinteren, og en om våren ved behov)

- Foreldrekaffe (ca. 2 ganger hvert halvår)

Personalsamarbeid:

Miljøet og atmosfæren i barnehagen er utslagsgivende for den trygghet barn, foreldre og personalet opplever. Et godt samarbeid i personalgruppen gir ekstra overskudd, energi og trivsel i en hverdag med mange utfordringer. For at vi skal få til dette er det en forutsetting at vi samarbeider, om en felles visjon, et felles pedagogisk grunnsyn, og at personalgruppen setter barnet i fokus. Vi mener at felles referanseramme er basis for et godt personalsamarbeid.

Mål:       

- Vi vil ha et arbeidsmiljø som preges av felles målforståelse og åpen kommunikasjon.

- Vi vil ha en personalgruppe som tar ansvar for å samarbeide om hverdagen i barnehagen.

- Vi vil ha en personalgruppe som er trygge, blir hørt og vil ha innvirkning på arbeidsdagen sin.

Hvordan gjør vi dette:

Gjensidig respekt og åpenhet for hverandre

Ansvar for egen og andres arbeidssituasjon

Medarbeidersamtaler/ veiledning

Avdelingsmøter

Ledermøter

Personalmøter 

Planleggingsdager - hvor ”teambuilding” og utvikling står i sentrum

Praktisk informasjon til foreldre:

Åpningstider: Revehiet, Beverhytta og Grevlinghiet åpner kl. 07.30 og stenger kl. 16.45.  Alle barna skal være hentet innen 16.30. Dersom et barn blir hentet for sent gjentatte ganger, er dette mislighold av plassen. Dette kan føre til at barnet mister plassen i barnehagen. Det blir gitt skriftlig advarsel om mislighold hvis barna blir hentet sent mer enn tre ganger. Foreldrene får en giro pålydende kr. 100.- dersom barnet ikke er ute av barnehagen innen kl.16.45. Det siste kvarteret skal personalet koste og rydde avdelingen.  

Barnehagen har en kjernetid fra 09.30 – 15.00 (utvides ved turer til ca. 16.00). Det vil si at det er innenfor denne tiden de viktigste aktivitetene skjer. Dersom barnet blir levert, eller hentet innenfor kjernetiden må barnehagen få beskjed.

Det er også viktig at dere gir barnehagen beskjed om at:

* Det er andre enn foreldrene som henter barnet (Vi leverer ikke ut barn uten foreldrenes tillatelse)

* Barnet har kommet (følg barnet inn på avdelingen, slik at vi vet dere har kommet).

* Barnet er hentet (Si ifra til personalet på din avdelingen, at dere går).

* Om at barnet ikke kommer i barnehagen

Samarbeidsutvalget: har ett særlig ansvar for barnehagens daglige drift dvs. de skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med gjeldende mål, regler, retningslinjer for barnehagen, utformet lovverk, vedtekter og rammeplanen. De har ansvar for barnehagens indre forhold dvs. forhold som knytter seg til det daglige livet i barnehagen. De skal godkjenne årsplanen, virksomhetens innhold, dugnader, arrangemanger og utflykter.

Samarbeidsutvalget skal be om foreldrerådets syn på saker, som anses viktig for foreldrene, men de skal ikke behandle saker som gjelder enkeltbarn. De som sitter i samarbeidsutvalget har taushetsplikt etter barnehagelovens paragraph § 20 tvister som oppstår kan ankes til Fridheim barnehage AS sitt styre.

Representantene for foreldrene og de ansatte velges for et år, eierrepresentantene velges for to år. Samarbeidsutvalget er besluttningsdyktig når minst en innenfor hver gruppe er representert (i tilfelle stemmelikhet, har utvalgets leder dobbel stemme) Ved fravær har representantene anledning til (innenfor hver gruppe) å gi hverandre skriftlig fullmakt ved avstemming (som vedlegges i protokollen) Samarbeidsutvalget skal ikke behandle saker som omfatter barnehagens ansatte, eller økonomi, da dette er tillagt Fridheim barnehage AS  (se §6) sitt styre, med unntak av makspris.

Barnehagens samarbeidsutvalg består av (se vedtektene § 10, lov om barnehager § 11 og forskriftene

§ 14 og 15)

4 foreldrerepresentanter, 1 fra Beverhytta, Grevlinghiet og 2 fra Revehiet 

4 personalrepresentanter, 1 fra Beverhytta, Grevlinghiet og 2 fra Revehiet

1 eierrepresentanter og styrer

*Barnehagen holder stengt 4 uker (28, 29, 30, 31) om sommeren, samt romjulen og virkedagene i påsken.  

Bursdagsfeiring: Avdelingene har ulik måte å feire bursdager på. Denne informasjonen får dere på foreldremøtet i september/oktober.

Foreldremøter/samtaler: Barnehagen vil holde 1-2 foreldremøter i løpet av året. I tillegg vil dere bli innkalt til foreldresamtaler. Det skal være minimum en foreldresamtale hvert år, denne skal skje i høstsemesteret (på Revehiet blir nok noen avholdt umiddelbart etter jul). Alle får tildelt en tid til sin samtale. Skulle denne ikke passe, må dere bytte innbyrdes. Vennligst gi beskjed til avdelingsleder dersom dere bytter tid. Foreldre og avdelingsleder/barnehagelærer kan be om tid for samtale etter behov.

Klær: Dere vil få en egen garderobeplass til barnet, samt en hylle på badet eller i gangen til ekstratøy og bleier. Barnet skal alltid ha et fullt sett med ekstratøy liggende i barnehagen. Foreldrene må selv holde barnet med bleier. Barnet skal ha med seg et par sko /tøfler til innebruk. Foreldrene må selv holde orden på barnets garderobeplass.

Alt tøyet til barnet må være merket med barnets navn. Husk å sjekk at strikkene under regntøy/dresser er inntakt, og at regntøy og dresser blir tatt med hjem til vask når de er skitne (vi har barna ofte på fanget når vi kler på).

Informasjon mellom barnehagen og hjemmet: Fellesbeskjeder til alle foreldre skjer mye gjennom mail eller ved oppslag på hver avdeling. Dokumentasjon eller referat fra turer og aktiviteter blir sent på mail, eller ved skriv som blir hengt opp på plassen til det enkelte barnet.

Vi ber dere lese dette: Dersom det oppstår noe som kan påvirke barnets hverdag i barnehagen, som på en eller annen måte «rammer» barnet er det viktig at barnehagen får informasjon om dette slik at vi kan møte barnet på deres opplevelser og /eller ta nødvendige forhåndsregler i barnehagen. Dette kan f.eks. være:

* Smittsomme sykdommer i familien.

* Allergier, eller andre ting man må ta hensyn til

* Om barnet bruker medikamenter

* Om spesielle forhold i familien som kan påvirke barnet: dødsfall, skilsmisse eller andre endringer i familiesituasjonen.

Måltider:  Det er tilrettelagt for frokost frem til  kl. 09.30. Vi spiser lunsj mellom kl.10.30 og 11.30, og frukt mellom kl. 14.00 og 14.30.

Sommerfest: Barnehagen holder en sommerfest, (avsluttningsfest for maxibarna) før vi avslutter barnehageåret. Den arrangeres av Maxibarnforeldrene på Beverhytta og Revehiet. På Grevlinghiet er det foreldre til de eldste barna på avdelingen som arrangerer festen.

Sikkerhetsrutiner: Fridheim barnehage legger stor vekt på sikkerhet. Vi har førstehjelpkurs en gang i året, og et nettbasert sikkerhetskurs (sikkerhetsrommet)for alle ansatte. Kurset oppdateres en gang i året av personalet, og eventuelt ved nyansettelse. Uteområdet blir sjekket av skan-kontroll en gang i året, og sjekkes hver morgen av personalet. Porten skal åpnes og lukkes av personalet og foreldre.Vi bruker kun seriøse levrandører av leketøy og utstyr. Barnehagen har prosedyrer for turer, aktiviteter og praktiske oppgaver som personalet må gå gjennom en gang i året. Vi er medlem av PBL-HMS og bedrifthelsetjeneste.

aktiviteter: I tillegg til frileken vil barna være med på forskjellige aktiviteter som er strukturerte og ledet av de voksne. Slik aktivitet skjer innenfor kjernetiden (09.30 – 15.00) Voksenstyrte aktiviteter kan være forming, musikk, dans/bevegelse, baking, turer osv. Innholdet varierer etter barnas interesser og forutsetninger. Aktivitetene skal skape interesse og nysgjerrighet hos barna, slik at de kan få nye erfaringer og mestrer nye ferdigheter. De skal ogsåvære preget av at vi skaper et fellesskap mellom barn og voksne. Det er samværet og prosessen som er viktig, ikke produktet.

Observasjon, vurdering og dokumentasjon: Personalet i barnehagen observerer, og vurderer daglig sitt arbeid. De evaluerer sine aktiviteter, turer, lek og de praktiske gjøremålene på avdelingsmøter, personalmøter og planleggningsdager. Dette for å stadig utvikle barnehagens potensiale, og ha en bevisst utvikling av innholdet i barnehagehverdagen.  Det er viktig at barna trives, og har venner i barnehagen.

Digitale verktøy: Digitale verktøy for dokumentasjon og informasjon til ansatte og foreldre er tilgjengelig på alle avdelingene. Vi ønsker å skape nyskjerrige barn omkring p.c. og kamera ved å ha det tilgjengelig til bruk og utforskning på turer og i barnehagen.

Regler for fotografering i barnehagen: Innenfor barnehagens område, i barnehagens åpningstid, er det ikke lov til å fotografere. Unntaket er ved helt spesielle anledninger som f. eks. teater, show, Lucia o.l., hvor vi vil avtale i samråd med foreldrene om lov til å ta bilder. Alle foreldre vil få informasjon og forespørsel for at det skal være lov å fotografere.