Vedtekter for Fridheim barnehage A/S

Vedtekter for Fridheim barnehage A/S

 

Fridheim barnehage AS

Prof. Dahlsgt. 29

0353 Oslo                      

org.nr.00881 298 902

 

 

 

 

TELEFON        22121290

E-mail

tinka@fridheim.no

 

 

Vedtekter for driften av Fridheim barnehage AS.

 

§ 1                   Navn og leieforhold

§ 2                   Formål

§ 3                   Forvaltning av barnehagen

§ 4                   Samarbeidsutvalget

§ 5                   Foreldreråd

§ 6                   Eierstyre

§ 7                   Regler for opptak

                        a)Opptaksmyndighet

                        b)Opptakskriterier

                        c) Oppsigelse

§ 8                   Åpningstider /Ferie

§ 9                   Fremmøte/Henting

§ 10                Måltider

§ 11                Barnas helse

§ 12                Barnas tøy og eiendeler

§ 13                Oppholdsavgift

§ 14                Mislighold

§ 15                Forsikring og erstatningsansvar

§ 16                Utleie av plasser

§ 17                Dugnad

§ 18                Taushetsplikt

§ 19                Arealbestemmelser

§ 20                Personalet

§ 21                Politiattest

§ 22                Aksept av vedtekter

§ 23                Nedleggelse av barnehagen

§ 24                Kvalitetssikring/Internkontroll

§ 25                Iverksetting og endring av vedtekter

§ 26                Fotografering

  

§1        Navn og leieforhold

            Barnehagens navn er Fridheim barnehage AS.

Fridheim bhg. AS sitt styre har ansvar for alle forhold i barnehagen. De indre forhold skal diskuteres i barnehagens samarbeidsutvalg og eventuelt avgjøres der hvis mulig.(se § 4 )

Lokaliteter eies av Cana Eiendom AS. Barnehagen tar inn barn fra 1-6 år

 § 2       Formål

Barnehagen skal drives etter barnehageloven og i nær forståelse og samarbeid med hjemmet. Den skal hjelpe til med å stimulere barna til å bruke / utvikle egne evner og anlegg. Barnehagen skal gi dem et godt grunnlag til å bli selvstendige, tolerante og skapende mennesker, med forutsetninger for å ta ansvar for og ha omsorg for andre.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

(se lov om barnehager § 1)

 

§ 3       Forvaltning av barnehagen

            Barnehagen drives av Fridheim barnehage AS.

Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, Rammeplanen for barnehager, samt vedtekter fastsatt av eier.

Barnehagen skal ha (har) en autorisert regnskapsfører, og en statsautorisert eller registrert revisor. Barnehagen mottar offentlig tilskudd.

 

§ 4       Samarbeidsutvalget

            Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg.

            ( se lov om barnehager § 4 )

Samarbeidsutvalget kan bestå av 8 medlemmer, fordelt på følgende grupper:

            3 representanter fra foreldrene + en vara

            3 representanter fra de ansatte + en vara

            1 representanter fra eier + en vara

Foreldrerådet, de ansatte og eier velger selv sine representanter til samarbeidsutvalget. Foreldrerepresentantene velges på det første foreldremøte hvert år. Personalrepresentantene velges på den første planleggingsdagen etter sommeren. Eier utpeker selv sin/sine representant/representanter.

 Barnehagens styrer har møte-, tale- og forslagsrett.

Representantene for foreldrene og de ansatte velges for 1 år, eier representantene velges ved utskifting av representanter i eierstyret. Samarbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst en innenfor hver gruppe er representert. I tilfelle stemmelikhet har utvalgets leder dobbel stemme. Ved fravær har representantene anledning til, innenfor hver gruppe eller til vara, å gi hverandre skriftlig fullmakt ved avstemming, som vedlegges protokollen.  

Samarbeidsutvalget skal ikke behandle saker som omfatter barnehagens ansatte eller økonomi (bortsett fra matpenger), da dette er tillagt Fridheim barnehage AS sitt styre (se § 6), med unntak av makspris. Samarbeidsutvalgets oppgaver vil være saker som gjelder barnehagens daglige drift.    

Dvs. føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med gjeldendemål, regler og retningslinjer for barnehagen, utformet lovverk, vedtekter og rammeplanen.

Samarbeidsutvalget har et særlig ansvar for barnehagens indre forhold. Dvs. forhold som knytter seg særlig til det daglige livet i barnehagen.

F.eks. planer for virksomheten, tilstelninger / utflukter, dugnader, virksomhetens innhold og aktiviteter mv. Samarbeidsutvalget skal godkjenne årsplanen for barnehagens virksomhet.

Samarbeidsutvalget skal be foreldrerådets syn på saker, som må anses særlig viktig for foreldrene. Samarbeidsutvalget skal ikke behandle saker som gjelder det enkelte barn. De som sitter i samarbeidsutvalget har taushetsplikt etter barnehagelovens § 20. Tvister som oppstår kan ankes til Fridheim bhg. AS sitt styre

Samarbeidsutvalget skal ha minimum 2 møter i året. 

§ 5       Foreldreråd.

Barnehagen skal ha et foreldreråd. (Se lov om barnehager § 4).

Foreldrerådet skal bestå av foreldrene til alle barna i barnehagen.

Foreldrerådet er det formelle organet, som skal gi foreldrene medinnflytelse på barnehagens virksomhet.

Møter i foreldrerådet innkalles og ledes av foreldrerepresentantene i Samarbeidsutvalget.             

Foreldrerådets utvalg konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Alle valg gjelder for et år. De skal være skriftlige dersom noen ønsker dette.

Ansatte som selv har barn i barnehagen er ikke valgbare foreldrerepresentanter.

Foreldrerådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesserer når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter, og fremme foreldresamarbeidet og foreldrenes medbestemmelse i barnehagen.

Personalsaker samt økonomi (bortsett fra fravikelse av Maxpris )skal ikke ligge under foreldrerådets ansvarsområde. Saker fra foreldrerådet skal behandles i samarbeidsutvalget. Ved avstemming i foreldreråd gis det en stemme for hver fremmøtte.

 

§ 6       Fridheim barnehage AS sitt styre.

            Barnehagen er drevet av Fridheim barnehage AS.

Fridheim bhg AS skal ha et styre, som representerer barnehagen utad og har ansvar for at barnehagen og det som vedkommer den, bli forvaltet tilfredsstillende.

Fridheim barnehage AS sitt styre skal ha ansvar for alle forhold i barnehagen, unntatt de indre forhold, som er tillagt samarbeidsutvalget.(se § 4)

Forhold som Fridheim barnehage AS sitt styre har ansvar for er blant annet barnehagens økonomi, ansettelser, personalets øvrige tjenesteforhold, forhold som gjelder endring av driften mv.

 

§ 7       Regler for opptak.

I hovedopptaket (oppstart i august måned) er søknadsfristen 1. mars.

Hovedopptaket består av tre opptaksrunder i samråd med bydelen og pågår i perioden 1. mars til 31. mai.

Barn kan få plass den måneden de fyller 1 år.

 a) Opptaksmyndighet:

Opptaket skal behandles av et styremedlem fra  Fridheim barnehage AS sitt styre sammen med styrer. Aksept av plass er bindene, men kan allikevel sies opp med 2 mnd. oppsigelse.

b)Opptakskriterier:

            Prioriteringskriterier for opptak

  1. Prioritet ved opptak i flg. barnehageloven.

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Kode 10, 20 og 30.

  1. Barn eller barnebarn av ansatte i Fridheim barnehage AS.
  2. Søsken av barn, som allerede har plass i barnehagen.
  3. Grunder Cathinka Narverud har fortrinnrett til 2 plasser etter eget skjønn /ønske ved hvert opptak.
  4. Andre barn i bydel 5 Frogner, etter trekning.

            (Sortert etter kjønn og alder og trukket etter barnegruppens sammensetning

 og først de som har satt Fridheim som 1. ønske,

deretter de som har satt Fridheim som 2. ønske osv.)

            6. Andre barn fra Oslo kommune, etter trekning.

            (Samme underpunkt som i pkt. 6)

7. Andre barn fra andre nabokommuner, etter trekning.

            (Samme underpunkt som i pkt. 6)

Bortsett fra de opptaksregler, som er nedfelt i barnehageloven kan alle opptakskriterier / prioriteringskriterier fravikes av opptaksmyndigheten i forhold til barnegruppens sammensetting av alder og kjønn, samt økonomi.

Eier forbeholder seg retten til når som helst å leie ut plasser som blir ledige til bedrifter og institusjoner. Eventuelle utleide plasser følger sine egne opptakskriterier (innenfor barnehagelovens rammer).

c)        Oppsigelse av barnehageplass

Aksept av plass er bindende, men kan allikevel sies opp med minst 2 måneders varsel. Oppsigelse gjelder fra den 1. i den påfølgende måned etter at oppsigelsen er gitt. Det skal betales for barnet i hele oppsigelsestiden, selv om foreldrene velger å ta barnet ut før oppsigelsestiden er over. Barn som skal slutte, ved barnehageårets slutt, må si opp plassen innen 01.mai. (Dette p.g.a. opptaket for neste høst.)

Oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig og leveres opptaksmyndighetene.

Oppsigelse av barnehageplassen kan også gis fra Fridheim barnehage sitt styre dersom;

-opptaksmyndighetene erfarer at plassen er tildelt dere av uriktige opplysninger gitt av foresatte i søknaden.

            -oppholdsbetaling er uteblitt etter forfall

            -ansettelsesforholdet opphører

            -barnehagen blir nedlagt

 Maxibarna behøver ikke si opp plassen skiftelig, siste mulige dag for dem og bruke barnehageplassen er siste dag før barnehagen stenger for sommerferie.

 

§ 8       Åpningstider /Ferie

Barnehagen skal være åpen fra kl.07.30-16.45.

Barna skal være hentet innen kl.16.30

Det siste kvarteret skal personalet ikke ha ansvar for barn, men bruke til å koste avdelingen og sette opp stoler og ordne andre ting.

Barnehagen er åpen alle virkedager, bortsett fra:

4 uker om sommeren (uke 28, 29, 30 og 31),  julaften, romjulen, virkedagene i påsken, helligdager, offentlige fridager og planleggingsdager.

Det skal være 5 planleggingsdager pr. år hvor barnehagen er stengt for barna, uten at dette medfører redusert oppholdsbetaling. Disse dagene er:

Første dag etter sommerferien, fredag etter Kristi himmelfart, samt 3 dager som blir fastsatt fra år til år.

 

§ 9       Fremmøte/Henting

Barna skal følges til barnehagen, og det skal gis beskjed til de ansatte på avdeling, at barnet er kommet/ hentet. Når foreldrene eller den som henter/ bringer er i barnehagen er ansvaret for barnet deres. Skal barna hentes av andre en den/ de som har den daglige omsorgen for barnet skal det gis beskjed om dette på forhånd til barnehagen.

Det skal føres fremmøteprotokoll over barna.

 

§ 10    Måltider

Barna må ha med seg mat hjemmefra på turdager og/eller hvis de ønsker frokost hos oss. Ellers serveres det to måltider pr. dag, som det betales ekstra for.

(Lunsj og et fruktmåltid) Dette betales på samme giro som oppholdsbetalingen.

 

§ 11    Barnas helse

Ved tildeling av plass i barnehagen forplikter foreldrene seg til å informere personalet om allergier eller andre helseforhold som har betydning for barnet. Det kreves legeerklæring på allergier.

Foreldrene plikter også til å følge helsekontrollene til helsestasjonen. Er det smittsomme sykdommer i hjemmet, plikter foresatte straks å melde fra til styrer. Syke barn skal ikke oppholde seg i barnehagen.

           

§ 12    Barnas tøy og eiendeler

Barnas tøy og fottøy merkes med barnets navn.

Barna må ha tøy med seg hver dag slik at de kan være kledd etter værforholdene når vi er ute. Alle barna skal ha et fullt skift tilgjengelig i barnehagen til enhver tid.

Barnehagen har intet ansvar for private eiendeler eller barnas tøy.

 

§ 13    Oppholdsbetaling

På grunnlag av barnehagens budsjett skal barnehagens styre fastsette et månedlig tilskudd til barnehagens drift, kalt oppholdsbetaling. Barnehagen skal så langt det er mulig holde makspris, men hvis dette går utover kvaliteten kan eierstyret forespørre foreldreutvalget om å ta en høyere pris, slik at kvaliteten i tilbudet opprettholdes. I tillegg til oppholdsbetalingen kommer ett tillegg for mat.

Denne summen fastsettes av barnehagens pedagogiske ledere i samråd med Samarbeidsutvalget.

Fridheim barnehage As har 11. måneders betaling.

Oppholdsavgift skal betales for hvert av de barna, som går i barnehagen, forskuddsvis før den 01. i hver måned.  Dersom oppholdsavgift ikke betales innen fristen kommer det et purregebyr på kr. 50.- på neste giro. Uteblir oppholdsavgift ytterligere kan plassen sies opp av Fridheim barnehage AS sitt styre etter skriftlig advarsel.( se § 7 og § 14) Barnehagen gir refusjon av søskenmoderasjon og inntektsgradert betaling etter kommunens satser.

 

§ 14    Mislighold

Dersom innbetalingen for oppholdet ikke er betalt innen forfall, gir styrer eller regnskapsansvarlig de foresatte skriftlig beskjed.

Gjentatte forsenthentinger eller for sent innbetalt oppholdsbetaling kan føre til at barnet mister plassen med umiddelbar virkning. 

 

§ 15    Forsikrings- og erstatningsansvar.

            Barna er forsikret, gjennom barnehagens kollektive ulykkesforsikring.

Ansatte er forsikret gjennom barnehagen, for ulykker, som skjer i arbeidstiden. Ingen kan kreve erstatning for skade utover de beløpsgrenser som gjelder i henhold til barnehagens forsikringsordning.

Dersom foreldrene ikke ønsker at deres barn skal være med på turer ut av barnehagens område og eventuelt være passasjer i bil eller andre transportmidler ved utflukter o.l. må dette meddeles barnehagen skriftlig.

 

§ 16    Utleie av plasser

            Barnehagen skal kunne tilby utleie av plasser til institusjoner og bedrifter.

            Disse plassene følger egne opptakskriterier.

 

§ 17    Dugnad

Foresatte oppfordres til å delta på avtalte dugnader. Dersom foreldrene ikke stiller på fellesdugnad kan man få tildelt annet arbeid.

 

§ 18    Taushetsplikt

Fridheim barnehage sitt styre, samarbeidsutvalget og personalet er underlagt taushetsplikt etter Lov om barnehager § 20.

 

§ 19    Arealbestemmelser

            Netto lekeareal i barnehagen er 4 kvm pr. barn.

 

§ 20    Personalet

            Barnehagen har et pedagogisk personal, som følger Lov om barnehager.

            Fridheim barnehage sin styreleder ansetter personalet sammen med styrer.

            Stillingsbeskrivelser fastsettes av styreleder og styrer sammen.

            Det skal føres fremmøteprotokoll for personalet.

 

§ 21    Politiattest.

Alle som ansettes i Fridheim barnehage AS må fremlegge tilfredsstillende politiattest.

(barnehageloven § 19)

 

§ 22    Aksept av vedtektene.

Ved aksept av plass har barnets foreldre/foresatte også akseptert barnehagens vedtekter og plikter seg til å følge disse.

 

§ 23    Nedleggelse av barnehagen

Barnehagen kan nedlegges dersom Fridheim barnehage sitt styre ikke finner det økonomisk mulig å opprettholde driften, eller av annen grunn ikke finner det hensiktsmessig å opprettholde driften. Oppsigelse av plasser i forbindelse med en nedleggelse skal skje med minimum 2 mnd. skriftlig oppsigelse til hvert enkelt barns foresatte.

Oppsigelsestiden trer i kraft fra den 1. i den påfølgende måned oppsigelsen blir gitt.

Et eventuelt driftsoverskudd ved nedleggelse skal overføres til eierselskapet Cana eiendom AS.

 

§ 24    Kvalitetssikring/Internkontroll.

            Barnehagen har et kvalitetssikrings system. I dette ligger også et internkontrollsystem.

Internkontrollpermen finnes på kontoret i barnehagen.

           Alle i personalgruppen plikter å holde seg orientert i denne.

  

§ 25    Iverksetting og endring av vedtektene.

            Vedtektene gjøres gjeldende fra 27.10.99

Endring i vedtektene kan bare foretas av Fridheim barnehage sitt styre, og skal sendes bydelen til orientering.

 

§ 26    Regler for fotografering og bruk av video i Fridheim barnehage

Fridheim barnehage har egen webside. Formålet er hovedsakelig å gi foreldre generell informasjon om barnehagen. Den skal informere om våre tanker og mål, og gi et innblikk i hverdagens rutiner, turer og aktiviteter. Vi ønsker at foreldre skal ha mulighet til å gå inn på sidene, og se bilder tatt fra barnehage- hverdagen.

På våre åpne hjemmesider er det kun publisert situasjonsbilder av barn tatt på avstand, der barnas ansikter ikke kan identifiseres. Hjemmesiden er tilgjengelig for alle.

Vi har bestemt oss for ikke å legge ut gjenkjennende bilder av barn, fordi det forekommer at bilder/videoer blir misbrukt i andre sammenhenger. Det betyr at bildene/videoene kan bli benyttet i situasjoner som hverken barn, foreldre eller barnehagen har kontroll over. Vi ønsker at alle skal kunne føle seg trygge på hvordan barna presenteres på nettet – både rent visuelt og sikkerhetsmessig. 

Vi mener samtidig at det er viktig å bruke bilder/videoer tatt i barnehagetiden som et supplement for dokumentasjon og samtaler med barna. Vi vil derfor legge bilder/videoer av barna på passord beskyttet side.

Jeg håper alle tenker på at vi har forskjellige grenser og holdninger til det som blir lagt ut på nettet av bilder og annen informasjon. 

Regler for fotografering i barnehagen:

Innenfor barnehagens område, i barnehagens åpningstid, er det ikke lov til å fotografere. Unntaket er ved helt spesielle anledninger som f. eks. teater, show, Lucia o.l., hvor vi vil avtale i samråd med foreldrene om lov til å ta bilder. Alle foreldre vil få informasjon og forespørsel via mail, som alle må  samtykke i, for at det skal være lov å fotografere. Ellers gjelder fotoforbudet i alle andre situasjoner.

Det er ikke lov å legge ut bilder på nettet av andre barn.

                                   ____________________________

 

Endring av vedtektene  18.01.2021

 

De nye vedtektene trer i kraft 01.02.2023

For Fridheim barnehage AS

 

Cathinka Cappelen Narverud                                       Kristin Maltau